English Vietnamese
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: {num} tài liệu sau đã được chọn để <strong> xóa vĩnh viễn </strong> 2: