English Vietnamese
The account and data for the source {} have been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
The item has been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
Submission Preferences {num} bài đăng đã được xóa.
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Token trong xác định danh tính hai lần đã được chấp nhận cho người dùng {user}.