English Vietnamese
You have been logged out due to inactivity. Phiên hoạt động của bạn đã kết thúc vì thiếu hoạt động
Deleted user '{user}'. Xóa người dùng '{user}'
The account and data for the source {} have been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
You must select one or more items for download Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để tải về.
You must select one or more items for deletion Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để xóa.
The item has been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
The files and messages have been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
Files and Messages Viết một tin nhắn.
Submission Preferences {num} bài đăng đã được xóa.
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: {num} tài liệu sau đã được chọn để <strong> xóa vĩnh viễn </strong> 2:
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Token trong xác định danh tính hai lần đã được chấp nhận cho người dùng {user}.
Sources selected: Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn.
Important Quan trọng!