English Vietnamese
HOTP Secret HOTP bí mật
CONTINUE TIẾP TỤC
Enable FreeOTP Kích hoạt FreeOTP
Install FreeOTP on your phone Cài đặt FreeOTP trên điện thoại của bạn
Open the FreeOTP app Mở phần mềm FreeOTP
Tap the QR code symbol at the top Nhấn vào biểu tượng mã QR phía trên
Your phone will now be in "scanning" mode. When you are in this mode, scan the barcode below: Điện thoại của bạn hiện giờ đang trong chế độ "quét". Khi bạn đang trong chế độ này, hãy quét barcode phía dưới:
Enable YubiKey (OATH-HOTP) Cho phép YubiKey (OATH-HOTP)
Verification code Mã xác nhận
SUBMIT GỬI
Admin Interface Giao diện nhà quản trị
ADD USER THÊM NGƯỜI DÙNG
Username Tên người dùng
Edit Chỉnh sửa
Delete Xóa
Created Đã được tạo
Last login Lần truy cập cuối cùng
Edit user {username} Chỉnh sửa người dùng {username}
Delete user {username} Xóa người dùng {username}
never không bao giờ