English Vietnamese
Account updated. Tài khoản đã được cập nhật.
ADD USER THÊM NGƯỜI DÙNG
Admin Nhà quản trị
Admin Interface Giao diện nhà quản trị
Alerts Thông báo
All replies have been deleted Tất cả các câu trả lời đã được xóa
All Sources Tất cả mọi nguồn
An encryption key will be generated for the source the next time they log in, after which you will be able to reply to the source here. Một chìa khóa giải mã sẽ được tại cho lần tới họ truy cập, sau đó bạn có thể trả lời nguồn tại đây.
Are you finished with the replies? Bạn đã hoàn thành với các câu trả lời chưa?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa xác định danh tính hai lần cho {username} không?
Back to admin interface Quay lại dao diện nhà quản trị
Cancel Hủy
CANCEL HỦY
Change Secret Thay đổi bí mật
Close Đóng
CONTINUE TIẾP TỤC
Created Đã được tạo
Current Password Mật khẩu hiện tại
Delete Xóa
DELETE XÓA