English Vietnamese
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa xác định danh tính hai lần cho {username} không?
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hiện thị trên giao diện web của SecureDrop tại đây:
Are you finished with the replies? Bạn đã hoàn thành với các câu trả lời chưa?
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Bạn được gửi tới địa chỉ mới vì bạn đã truy cập rồi. Nếu bạn muốn tạo một tài khoản mới, vui lòng đăng xuất trước.
You cannot send an empty reply. Bạn không thể gửi một câu trả lời trống.
You Should Use Tor Browser Bạn nên sử dụng trình duyệt Tor
You must enter a message or choose a file to submit. Bạn phải nhập một tin nhắn hay chọn một tài liệu để tải lên.
Protecting Journalists and Sources Bảo vệ những nhà báo và các nguồn
Un-star Bỏ đánh dấu
Install FreeOTP on your phone Cài đặt FreeOTP trên điện thoại của bạn
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin này cho chúng tôi. Hãy kiểm tra lại để xem câu trả lời.
Thanks! We received your document. Cảm ơn! Chúng tôi đã nhận được tài liệu của bạn.
Thanks! We received your message. Cảm ơn! Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn.
Thanks! We received your message and document. Cảm ơn! Chúng tôi đã nhận được tin nhắn và tài liệu của bạn.
UPDATE CẬP NHẬT
Reply deleted Câu trả lời đã được xóa
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Cấu trúc bí mật không chính xác: bí mật số lẻ. Có thể bạn đã nhập sai bí mật?
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Cấu trúc bí mật không chính xác: vui lòng nhập chữ từ A-F và số từ 0-9.
Welcome Chào bạn
Edit Chỉnh sửa