English Vietnamese
You have been logged out due to inactivity. Phiên hoạt động của bạn đã kết thúc vì thiếu hoạt động
You have been logged out due to password change Phiên hoạt động của bạn đã kết thúc vì thiếu hoạt động
SecureDrop
Your two-factor credentials have been reset successfully.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Lỗi đã xảy ra với mật khẩu tự động tạo. Người dùng chưa được lập. Hãy thử lại.
Preferences saved.
Preferences not updated.
Failed to update organization name.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Lỗi đã xảy ra trong quá trình lưu người dùng vào cơ sở dữ liệu. Hãy thông báo cho người quản trị.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully.
Deleted user '{user}'. Xóa người dùng '{user}'
The account and data for the source {} have been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
Nothing Selected Tải về được chọn
You must select one or more items. Bạn phải nhập một tin nhắn hay chọn một tài liệu để tải lên.
Only admins can access this page. Chỉ có những nhà quản trị mới có thể truy cập trang này.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. Trường nhập phải bao gồm 40 kí tự nhưng có {num}.
Must be at least {num} character long. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
Cannot be longer than {num} character. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
You can only upload PNG image files.