English Vietnamese
You have been logged out due to inactivity. Phiên hoạt động của bạn đã kết thúc vì thiếu hoạt động
You have been logged out due to password change Phiên hoạt động của bạn đã kết thúc vì thiếu hoạt động
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Lỗi đã xảy ra với mật khẩu tự động tạo. Người dùng chưa được lập. Hãy thử lại.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Lỗi đã xảy ra trong quá trình lưu người dùng vào cơ sở dữ liệu. Hãy thông báo cho người quản trị.
Deleted user '{user}'. Xóa người dùng '{user}'
The account and data for the source {} have been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
Nothing Selected Tải về được chọn
You must select one or more items. Bạn phải nhập một tin nhắn hay chọn một tài liệu để tải lên.
Only admins can access this page. Chỉ có những nhà quản trị mới có thể truy cập trang này.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. Trường nhập phải bao gồm 40 kí tự nhưng có {num}.
Must be at least {num} character long. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
Cannot be longer than {num} character. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Lỗi không lường trước đã xảy ra! Vui lòng báo cho nhà quản trị.
Your reply has been stored. Cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn đã được lưu.
You must select one or more items for download Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để tải về.
You must select one or more items for deletion Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để xóa.
Please wait at least {num} second before logging in again. Vui lòng đợi ít nhất {num} giây trước khi thử đăng nhập lại.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Vui lòng đợi mật mã mới từ token xác định danh tính hai lần trước khi thử lại.
The item has been deleted. Tất cả các câu trả lời đã được xóa
You must select one or more items for deletion. Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để xóa.