English Vietnamese
{time} ago {time} trước
Incorrect password or two-factor code. Mật khẩu không chính xác hoặc cần mật khẩu lần hai.
Image updated. Hình ảnh đã được cập nhật.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Lỗi đã xảy ra với mật khẩu tự động tạo. Người dùng chưa được lập. Hãy thử lại.
Test alert sent. Please check your email. Tin nhắn báo động thử đã được gửi. Vui lòng kiểm tra email.
Success! Thành công!
This field is required. Trường nhập này bắt buộc.
You cannot send an empty reply. Bạn không thể gửi một câu trả lời trống.
File required. Trường nhập bắt buộc.
No unread submissions for this source. Không có bài đăng nào chưa được đọc cho nguồn này.
Account updated. Tài khoản đã được cập nhật.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Cấu trúc bí mật không chính xác: vui lòng nhập chữ từ A-F và số từ 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Cấu trúc bí mật không chính xác: bí mật số lẻ. Có thể bạn đã nhập sai bí mật?
No collections selected for deletion. Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để xóa.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Đã có lỗi xảy ra, và mật khẩu mới có thể chưa được lưu chính xác. Để tránh tài khoản bị khóa, bạn nên đổi lại mật khẩu.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Mật khẩu đã được cập nhật. Đừng quên lưu lại trong cơ sở dữ liệu KeePassX của bạn. Mật khẩu mới là:
No unread submissions in selected collections. Không có bài đăng nào chưa được đọc trong những cơ sở dữ liệu được chọn.
Close Đóng
Cancel Hủy
Change Secret Thay đổi bí mật