User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz pozostać anonimowy, <strong>nie</strong> korzystaj z GPG do podpisania zaszyfrowanego pliku (oznaczeniem <code>--sign</code> lub <code>-s</code>), ponieważ ujawni nam to Twoją tożsamość GPG.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

GET STARTED
ROZPOCZNIJ
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Przesyłasz dokumenty do naszego SecureDrop po raz pierwszy? Zacznij tutaj.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First submission
Pierwsze zgłoszenie
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Jako że Orfox nie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i anonimowości, zalecamy korzystanie z desktopowej wersji przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Poziom bezpieczeństwa</strong></a> twojej przeglądarki Tor jest zbyt niski. Użyj przycisku <img src="{icon}" alt="ikona tarczy"> &nbsp;w pasku narzędzi twojej przeglądarki aby go zmienić.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Wystąpił tymczasowy błąd podczas tworzenia twojego konta. Proszę spróbować ponownie.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
Jesteś już zalogowany. Sprawdź swój kryptonim powyżej, ponieważ może się różnić od kryptonimu wyświetlonego na poprzedniej stronie.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted.
Duże bloki tekstu muszą być wysłane jako plik, a nie skopiowane i wklejone.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Message text too long.
Tekst wiadomości jest zbyt długi.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Show password
Pokaż hasło
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Warning: If you do this, all files for the selected sources will be unrecoverable, and the sources will no longer be able to log in using their previous codename.
Uwaga: Jeśli to zrobisz, wszystkie pliki z wybranych źródeł będą niemożliwe do odzyskania, a źródło nie będzie już mogło się logować przy użyciu dotychczasowego kryptonimu.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
Jeśli dane weryfikujące uwierzytelnienia dwuetapowego użytkownika zostały utracone lub naruszone, możesz je zresetować tutaj. <em>Jeśli to zrobisz, upewnij się, że użytkownik jest obecny i gotowy do skonfigurowania urządzenia z nowymi, dwuetapowymi danymi uwierzytelniającymi. W przeciwnym razie utraci dostęp do swojego konta.</em>
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

SecureDrop uses automatically generated diceware passwords.
SecureDrop używa automatycznie generowanych haseł diceware.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Change Name and Admin Status
Zmień nazwę użytkownika i status administracyjny
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages.
Nie pozwalaj źródłom przesyłać dokumentów. Źródła ciągle bedą mogły przesyłać wiadomości.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Instance Configuration
Konfiguracja instancji
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Wymagana aktualizacja:</strong> Twoje serwery SecureDrop nadal operują na usługach onion v2, które są wycofywane ze względów bezpieczeństwa. W lutym 2021, usługi onion v2 zostaną wyłączone, a twoje serwery SecureDrop mogą być nieosiągalne. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Więcej informacji</a>
3 weeks ago

Search