User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

The password you submitted is invalid. Password not changed.
Vložili ste nesprávne heslo!Zadané heslo je neplatné. Heslo nebolo zmenené.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Cannot be longer than {max_chars} characters.
Pole nNesmie byť dlhšie ako {max_chars} znakov.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Must be at least {min_chars} characters long.
Pole mMusí byť aspoň {min_chars} znakov dlhé, ale je dlhé iba {num_chars} znakov.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ak používate Mac/Linux, otvorte si terminál. Kľúč si môžete importovať pomocou: <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submissionceska/k/príspevok</code>
a month ago
User avatar rmol

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
a month ago
User avatar rmol

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte svoj príspevok. Otvorte terminál a zadajte tento príkaz gpg:
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ak používate Mac/Linux, otvorte si terminál. Kľúč si môžete importovať pomocou príkazu : <p><code>gpg --import /path/to/key.asc{submission_key_fpr_filename}</code></p>.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry we haven't responded yet!
Ospravedlňujeme sa, ešte sme neodpovedali!
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a>
<strong>VAROVANIE:&nbsp;</strong> Zdá sa, že používate Tor2Web. Toto <strong>&nbsp;neposkytuje&nbsp;</strong> anonymitu.
<a href="{url}">Prečo je to nebezpečné?</a>
a month ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSlovak

Committed changes a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svoje šifrované podanie. Bude mať rovnaký názov ako nešifrovaný súbor, s príponou .gpg na konci (napr. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
Ak boli používateľove údaje k dvojfaktorovému overovaniu stratené alebo kompromitované, môžete ich resetovať tu. <em>Najskôr sa však uistite, že daný používateľ je prítomný a pripravený nastaviť na zariadenie nové údaje k dvojfaktorovému overovaniu. V opačnom prípade prístup k účtu stratí.</em>
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 onion services, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
<strong>Vyžaduje sa aktualizácia:</strong>Vaše SecureDrop servery stále používajú v2 Oonion Sservices, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov vyraďujú. Vo Februári 2021 bude v2 Oonion Sservices deaktivovaný a vaše SecureDrop servery sa môžu stať nedostupnými. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} zmazaná.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Deleted user '{user}'.
Používateľ '{user}' bol vymazaný.
a month ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You have been logged out due to inactivity.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti.
a month ago
User avatar ekcnl

New contributor

SecureDrop / SecureDropSlovak

New contributor a month ago
User avatar None

New string to translate

SecureDrop / SecureDropSlovak

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

SecureDrop / SecureDropSlovak

Resource update a month ago

Search