None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropCzech

Committed changes 13 days ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>
13 days ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Toru na tomto zařízení.
13 days ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
13 days ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
2 weeks ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropCzech

Committed changes 2 weeks ago
michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byl/ai odhlášen/ai. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} smazána.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Deleted user '{user}'.
Uživatel „{user}“ byl smazán.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You have been logged out due to inactivity.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Důležité:</strong> Chcete-li zůstat v anonymitě, <strong>nepoužívejte</strong> GPG k podepsání zašifrovaného souboru (s <code>--sign</code> nebo <code>-s</code>), čímž byste odhalil/ai svou identitu.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Pokud používáte mac či Linux, otevřete terminál. Klíč pak můžete importovat příkazem <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead.
<strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomhleto zařízení.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat ve verzi prohlížeče Tor pro počítač, protože Orfox neposkytuje stejnou úroveň bezpečnosti a anonymity jako verze pro počítač.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak ji nainstalovat</a>.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat v prohlížeči Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak Tor nainstalovat</a> nebo ignorujte tuto zprávu a pokračujte.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>SecureDrop doporučujeme používat v prohlížeči Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zjistěte, jak Tor nainstalovat</a> nebo ignorujte tuto zprávu a pokračujte.
2 weeks ago
michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečení</strong></a> vašeho prohlížeče Tor je příliš nízká. Pro jeho změnu použijte tlačítko&nbsp;<img src="{icon}" alt="shield icon"> na liště prohlížeče.
2 weeks ago

Search