User avatar None

New strings to translate

SecureDrop / SecureDropCzech

New strings to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

SecureDrop / SecureDropCzech

Resource update 3 days ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

fFilter by codename
3 days ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>Update Required:</strong> Your SecureDrop servers are still running v2 o&nbsp;&nbsp;Set up v3 Onion sServices, which are being phased out for security reasons. In February 2021, v2 onion services will be disabled, and your SecureDrop servers may become unreachable before April 30 to keep your SecureDrop servers online. Please contact your administrator. <a href="//securedrop.org/v2-onion-eol" rel="noreferrer">Learn More</a>
3 days ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Singular
Cannot be longer than {max_charsnum} characters.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
3 days ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Singular
Must be at least {min_charsnum} characters long.
Plural
Must be at least {num} characters long.
3 days ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Singular
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}.
Plural
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}.
3 days ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropCzech

Committed changes 3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Toru na tomto zařízení.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
3 months ago
User avatar None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropCzech

Committed changes 3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Z důvodu neaktivity jste byl/ai odhlášen/ai. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

{source_name}'s collection deleted.
Sada {source_name} smazána.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Deleted user '{user}'.
Uživatel „{user}“ byl smazán.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

You have been logged out due to inactivity.
Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Důležité:</strong> Chcete-li zůstat v anonymitě, <strong>nepoužívejte</strong> GPG k podepsání zašifrovaného souboru (s <code>--sign</code> nebo <code>-s</code>), čímž byste odhalil/ai svou identitu.
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
3 months ago
User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Pokud používáte mac či Linux, otevřete terminál. Klíč pak můžete importovat příkazem <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
3 months ago

Search