User avatar None

New strings to translate

SecureDrop / SecureDropPolish

New strings to translate a week ago
User avatar None

Resource update

SecureDrop / SecureDropPolish

Resource update a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

fFilter by codename
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {filesnum} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Eedit your accountuser icon
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
1 unread
Plural
{num_unread} unread
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Ddownload icon
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
1 message
Plural
{msg_num} messages
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
1 doc
Plural
{doc_num} docs
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
Please wait at least {secondsnum} second before logging in again.
Plural
Please wait at least {secondsnum} seconds before logging in again.
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
Field cCan not be morelonger than {max_charsnum} characters.
Plural
Cannot be longer than {num} characters.
a week ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

Singular
Field must bHOTP secrets are 40 characters long but got {num_chars- you have entered {num}.
Plural
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}.
a week ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us.
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli chcesz pozostać anonimowy, <strong>nie</strong> korzystaj z GPG do podpisania zaszyfrowanego pliku (oznaczeniem <code>--sign</code> lub <code>-s</code>), ponieważ ujawni nam to Twoją tożsamość GPG.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

GET STARTED
ROZPOCZNIJ
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First time submitting to our SecureDrop? Start here.
Przesyłasz dokumenty do naszego SecureDrop po raz pierwszy? Zacznij tutaj.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

First submission
Pierwsze zgłoszenie
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Jako że Orfox nie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i anonimowości, zalecamy korzystanie z desktopowej wersji przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<a id="disable-js" href=""><strong>Poziom bezpieczeństwa</strong></a> twojej przeglądarki Tor jest zbyt niski. Użyj przycisku <img src="{icon}" alt="ikona tarczy"> &nbsp;w pasku narzędzi twojej przeglądarki aby go zmienić.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropPolish

This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
2 months ago

Search