User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop šifruje súbory a správy až po ich podaní. Šifrovanie správ a súborov pred podaním môže pridať dodatočnú vrstvu bezpečnosti predtým, než sa vaše dáta dostanú na server SecureDrop.
a month ago
User avatar 1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop šifruje súbory a správy až po ich podaní. Šifrovanie správ a súborov pred podaním môže pridať dodatočnú vrstvu bezpečnosti predtým, než sa vaše dáta dostanú na server SecureDrop-u.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Ktokoľvek moniturujúci vašu Iinternetovú komunikáciu (vláda, poskytovateľ pripojenia) vás môže identifikovať.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/áí z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. To vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request.
Prepáčte, na webovej stránke sa vyskytla chyba a stránka nebola schopná dokončiť vašu požiadavku.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

SecureDrop Home
Domovská stránka SecureDrop Domov
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
Už ste prihlásený/áí. Hore si overte správnosť svojho krycieho mena, keďže sa môže líšiť od toho zobrazeného na predošlej stránke.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first.
Boli ste presmerovaný/áí, pretože už ste prihlásený/áí. Ak chcete vytvoriť nový účet, musíte sa najprv odhlásiť.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em>
Ak boli používateľove údaje k dvojfaktorovému overovaniu stratené alebo kompromitované, môžete ich resetovať tu. <em>Najskôr sa však uistite, že daný používateľ je prítomný a pripravený nastaviť na svoje zariadenie nové údaje k dvojfaktorovému overovaniu. V opačnom prípade prístup k účtu stratí.</em>
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Change Name and Admin Status
Zmeniť meno and status administračný stavátora
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages.
Zabráňte zdrojom v nahrávaní dokumentov. Zdroje budú stále môcťmôcť naďalej posielať správy.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Logged on as
PSte prihlásený/áí ako
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You're almost done! To finish adding this new user, have them follow the instructions below to set up two-factor authentication with FreeOTP. Once they've added an entry for this account in the app, have them enter one of the 6-digit codes from the app to confirm that two-factor authentication is set up correctly.
Máte takmer hotovoUž to skoro máte! Pre dokončenie pridávania tohto používateľa, požiadajte danú osobu o nasledovanie nižšie uvedených pokynov na nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie pomocou FreeOTP. Akonáhle si používateľ pridá záznam pre tento účet do aplikácie, požiadajte ich, aby zadali jeden zo šesťmiestnych kódov. Týmto kódom sa potvrdí správnosť fungovania dvojfaktorovej autentifikácie.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Is Admin
Je Aadministrátor
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

trash icon disabled
ikona koša deaktivovaná ikona koša
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Can't scan the barcode? You can manually pair FreeOTP with your SecureDrop account by entering the following two-factor secret into the app:
Nemôžete nasnímať čiarový kód? Môžete manuálne spárovať FreeOTP s vašiím SecureDrop účtom zadaním nasledujúceho dvojfaktorového tajomstva do aplikácie:
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Your phone will now be in "scanning" mode. When you are in this mode, scan the barcode below:
Váš telefón bude teraz v skenovacom móde. V rámci tohto módu prosím naskenujte QR kód nižšie:
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Name updated.
Meno bolo aktualizované.
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You have been logged out due to password change
Boli ste odhlásení z dôvodu zmeny heslaKvôli zmene hesla ste boli odhlásení
a month ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You have been logged out due to password change
Boli ste odhlásený/áí z dôvodu zmeny hesla
a month ago

Search