User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Jeigu jau esate susipažinęs su GPG užšifravimo programine įranga, pateikiamus duomenis galite užšifruoti patys. Tam padaryti:
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop užšifruoja failus ir žinutes po jų išsiuntimo. Užšifruoti žinutes ir failus prieš siuntimą gali suteikti papildomą saugumo lygį prieš jūsų duomenims pasiekiant SecureDrop serverį.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you.
Bet kam, sekančiam jūsų interneto veiklą (jūsų valstybei, interneto paslaugų tiekėjui), būtų įmanoma jus identifikuoti.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijungiant prie SecureDrop.
2 years ago
User avatar Aiiida

Pushed changes

SecureDrop / SecureDrop

Pushed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

Committed changes

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Committed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity.
Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijuniant prie SecureDrop.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Why is there a warning about Tor2Web?
Kodėl Tor2Web naudojimui yra įspėjimas?
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Sorry, we couldn't locate what you requested.
Atsiprašome, neradome, ko ieškote.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Are you finished with the replies?
Ar baigėte atsakyti?
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above.
Gavote atsakymą. Savo tapatybei apsaugoti tuo retu atveju, jeigu kas nors sužinotų jūsų slapyvardį, prašome ištrinti visus savo atsakymus kai būsite juos pabaigę. Tai taip pat mums leis žinoti kad jūs patvirtinate savo atsakymą. Galite atsakyti siųsdami naujus failus arba žinutes viršuje.
2 years ago
User avatar Aiiida

Added to glossary

SecureDropLithuanian SecureDrop

piktograma
2 years ago
User avatar Aiiida

Pushed changes

SecureDrop / SecureDrop

Pushed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

Committed changes

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Committed changes 2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Kadangi <strong>SecureDrop</strong> neseka vartotojų veiklos, ateityje šis slapyvardis bus vienintelis komunikacijos su jumis būdas, jeigu jums turėtume klausimų ar norėtume gauti papildomos informacijos. Kitaip nei slaptažodžių atveju, nėra būdo atkurti prarastą slapyvardį.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Look up a codename...
Surasti slapyvardį...
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request.
Atsiprašome, puslapyje įvyko klaida ir jūsų prašymas nebuvo užbaigtas.
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Protecting Journalists and Sources
Saugome žurnalistus ir jų šaltinius
2 years ago
User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

You must enter a message or choose a file to submit.
Privalote įrašyti žinutę arba pasirinkti bylą (failą) kurį norite pateikti.
2 years ago

Search