Translation

Image updated.
27/140
Context English Catalan State
{time} ago fa {time}
You have been logged out due to inactivity. S'ha desconnectat la sessió per inactivitat.
You have been logged out due to password change S'ha desconnectat la sessió per un canvi de la contrasenya
Incorrect password or two-factor code. La contrasenya o el testimoni de factor doble no són vàlids.
Your two-factor credentials have been reset successfully. Les credencials de factor doble s'han restablert correctament.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. S'ha produït un error amb la contrasenya generada automàticament. No s'ha creat l'usuari. Torneu a provar.
Image updated. S’ha actualitzat la imatge.
Preferences saved. S'han desat les preferències.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. S'ha produït un error amb la contrasenya generada automàticament. No s'ha creat l'usuari. Torneu a provar.
Username "{user}" already taken. El nom d’usuari «{user}» ja existeix.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. S'ha produït un error en intentar desar aquest usuari en la base de dades. Informeu-ne a l'administrador.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. El codi de factor doble per a «{user}» s'ha verificat correctament.
Name not updated: {} El nom no s'ha actualitzat: {}
Deleted user '{user}'. S’ha suprimit el compte d’usuari «{user}».
Test alert sent. Please check your email. S’ha enviat una alerta de prova. Reviseu la vostra safata de correu.
{source_name}'s collection deleted. S’ha suprimit la col·lecció de {source_name}.
No collections selected. No s’ha seleccionat cap col·lecció.
Only admins can access this page. Només els administradors poden accedir a aquesta pàgina.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num_chars}. Els secrets HOTP tenen una mida de 40 caràcters, però n’heu introduït {num_chars}.
Must be at least {min_chars} characters long. Cal que tingui com a mínim {min_chars} caràcters.
Cannot be longer than {max_chars} characters. No pot tenir més de {max_chars} caràcters.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Aquest nom d'usuari no és vàlid perquè és reservat per a ús intern del programari.
User avatar maynaoj

Suggestion added

Imatge actualitzada correctament.

Suggested change:

S’haImatge actualitzat la imatgeda correctament.
10 months ago

Loading…

User avatar maynaoj

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropCatalan

Image updated.
Imatge actualitzada correctament.
11 months ago
User avatar BennyBeat

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCatalan

Image updated.
S’ha actualitzat la imatge.
a year ago
User avatar fitojb

New translation

SecureDrop / SecureDropCatalan

Image updated.
S’ha actualitzat la imatge.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Catalan
image imatge (f.) SecureDrop

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/admin.py:42
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/ca/LC_MESSAGES/messages.po, string 7