Translation

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
325/3020
Context English Catalan State
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen.
Aquest nom en clau és el que usareu en visites futures per a rebre missatges del nostre equip en resposta a allò que envieu en la pantalla següent.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Atès que no rastregem usuaris en el nostre servei <strong>SecureDrop</strong>,
en visites futures, l'ús d'aquest nom en clau serà l'única via que us podrem contactar si tenim preguntes
o interès en informació addicional. A diferència de les contrasenyes, no hi ha cap forma de recuperar un nom en clau perdut.
SUBMIT DOCUMENTS
ENVIA DOCUMENTS
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
El <a id="disable-js" href=""><strong>Nivell de seguretat</strong></a> del navegador Tor és massa baix. Useu el botó de la <img src="{icon}" alt="icona d'escut"> de la barra d'eines del navegador per canviar-ho.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>És recomanable l'ús del navegador Tor per accedir a SecureDrop:</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Apreneu com instal·lar-lo</a> o ignoreu aquest avís per continuar.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>És recomanable que useu la versió d'escriptori del navegador Tor per a accedir a SecureDrop, atès que l'Orfox no proporciona el mateix nivell de seguretat i anonimat que la versió d'escriptori.</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Apreneu com instal·lar-lo</a> o ignoreu aquest avís per a continuar.
First submission
Primer enviament
First time submitting to our SecureDrop? Start here.
És el primer cop que envieu informació amb el SecureDrop? Comenceu aquí.
GET STARTED
PRIMERS PASSOS
Return visit
Visita nova
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Ja teniu un nom en clau? Comproveu les respostes o envieu quelcom nou.

Loading…

BennyBeat

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCatalan

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>És recomanable que useu la versió d'escriptori del navegador Tor per a accedir a SecureDrop, atès que l'Orfox no proporciona el mateix nivell de seguretat i anonimat que la versió d'escriptori.</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Apreneu com instal·lar-lo</a> o ignoreu aquest avís per a continuar.
3 weeks ago
jmontane

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCatalan

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>És recomanable que useu la versió d'escriptori del navegador Tor per a accedir a SecureDrop, atès que l'Orfox no proporciona el mateix nivell de seguretat i anonimat que la versió d'escriptori.</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Apreneu com instal·lar-lo</a> o ignoreu aquest avís per a continuar.
3 weeks ago
jmontane

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCatalan

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>És recomanable que useu la versió d'escriptori del navegador Tor per accedir a SecureDrop, atès que l'Orfox no proporciona el mateix nivell de seguretat i anonimat que lesa versionsó d'escriptori.</strong><a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Apreneu com instal·lar-lo</a> o ignoreu aquest avís per continuar.
3 weeks ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCatalan

<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop versions.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
4 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:18
Source string age
4 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/ca/LC_MESSAGES/messages.po, string 206