Translation

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
80/770
84/770

Plural formula: n != 1

Context English Catalan State
FLAG THIS SOURCE FOR REPLY MARCA AQUESTA FONT PER A RESPONDRE-LI
Click below to delete this source's collection. <em>Warning: If you do this, the files seen here will be unrecoverable and the source will no longer be able to login using their previous codename.</em> Feu clic a sota per a suprimir la col·lecció d'aquesta font. <em>Atenció: si feu això, els fitxers que es veuen aquí seran irrecuperables i la font ja no podrà iniciar sessió amb el seu nom en clau anterior.</em>
DELETE SOURCE AND SUBMISSIONS SUPRIMEIX LA FONT I ELS ENVIAMENTS
Are you sure you want to delete this collection? Segur que voleu suprimir aquesta col·lecció?
Instance Configuration Configuració de la instància
Alerts Alertes
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Envia un correu xifrat per verificar si les alertes OSSEC funcionen correctament:
SEND TEST OSSEC ALERT ENVIA UNA ALERTA OSSEC DE PROVA
Logo Image Imatge del logotip
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Aquí podeu actualitzar la imatge que es mostra en les interfícies web del SecureDrop:
Recommended size: 500px * 450px Mida recomanada: 500 px * 450 px
UPDATE LOGO ACTUALITZA EL LOGOTIP
Submission Preferences Preferències de l'enviament
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Evita que les fonts puguin pujar documents. Les fonts encara podran enviar missatges.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES PREFERÈNCIES D'ENVIAMENT D'ACTUALITZACIONS
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: S'ha seleccionat el fitxer següent per <strong>suprimir definitivament</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES SUPRIMEIX ELS FITXERS DEFINITIVAMENT
Return to the list of documents for {source_name}… Torna a la llista de documents de {source_name}…
Edit user "{user}" Edita l'usuari «{user}»
Change Name and Admin Status Canvia el nom i l'estat de l'administració
UPDATE ACTUALITZA
Edit your account Modifica el compte
Change Name Canvia el nom
Reset Password Restableix la contrasenya
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. El SecureDrop usa contrasenyes generades automàticament amb llançament de daus «Diceware».
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Es canviarà la vostra contrasenya immediatament, cal que la deseu abans de prémer el botó «Restableix la contrasenya».
Please enter your current password and two-factor code. Introduïu la vostra contrasenya actual i el codi de factor doble.
Current Password Contrasenya actual
Two-factor Code Codi de factor doble
The user's password will be changed to: La contrasenya de l'usuari es canviarà a:
Your password will be changed to: La vostra contrasenya es canviarà a:
User avatar rmol

Suggestion added

Singular
S'ha seleccionat el fitxer següent per <strong>suprimir definitivament</strong>:
Plural
S'han seleccionat els {files} fitxers següents per <strong>suprimir definitivament</strong>:

Suggested change:

Singular
S'ha seleccionat el fitxer següent per <strong>suprimir definitivament</strong>:
Plural
S'han seleccionat els {files} fitxers següents per <strong>suprimir definitivament</strong>:
a month ago

Loading…

User avatar rmol

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropCatalan

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
S'ha seleccionat el fitxer següent per <strong>suprimir definitivament</strong>:
Plural
S'han seleccionat els {files} fitxers següents per <strong>suprimir definitivament</strong>:
a month ago
User avatar BennyBeat

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCatalan

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
S'ha seleccionat el fitxer següent per a <strong>suprimir definitivament</strong>:
Plural
S'han seleccionat els fitxers següents per a <strong>suprimir definitivament</strong>:
a year ago
User avatar jmontane

New translation

SecureDrop / SecureDropCatalan

Singular
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Plural
The following {files} files have been selected for <strong>permanent deletion</strong>:
Singular
S'ha seleccionat el fitxer següent per a <strong>suprimir definitivament</strong>:
Plural
S'han seleccionat els fitxers següents per a <strong>suprimir definitivament</strong>:
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Python brace format

Following format strings are missing: {files}

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/delete.html:5
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/ca/LC_MESSAGES/messages.po, string 126