Translation

If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
163/1650
Context English Czech State
DELETE ALL REPLIES SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
Are you finished with the replies? Máte odpovědi přečtené?
YES, DELETE ALL REPLIES ANO, SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
NO, NOT YET NE, JEŠTĚ NE
— No Messages — — Žádné zprávy —
Page not found Stránka nenalezena
Sorry, we couldn't locate what you requested. Promiňte, váš požadavek jsme nenašli.
Important Důležité
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Z důvodu neaktivity jste byli odhlášeni. Než budete pokračovat, klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě Toru na tomto zařízení.
Why is there a warning about Tor2Web? Proč je tady upozornění o Tor2Web?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Používaní Tor2Web pro připojení k SecureDropu neochrání vaši anonymitu.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Kdokoliv, kdo sleduje vaši aktivitu na internetu (vláda nebo poskytovatel připojení) vás může identifikovat.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
You Should Use Tor Browser Doporučujeme použít prohlížeč Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Nepoužíváním prohlížeče Tor <strong>riskujete svou anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Pro posílání informací přes SecureDrop <strong>důrazně doporučujeme</strong> nainstalovat prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Zkopírujte a vložte následující adresu do svého prohlížeče a následujte instrukce pro stažení a instalaci prohlížeče Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Pokud existuje možnost, že stažení prohlížeče Tor vzbudí podezření, ale vaše e-mailová schránka nejspíše monitorovaná není, pošlete e-mail na <pre>gettor@torproject.org</pre> a dostanete automatickou odpověď s instrukcemi.
Why download the team's public key? Proč si stáhnout veřejný klíč týmu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop šifruje soubory a zprávy až po jejich odeslání. Zašifrování zpráv a souborů před jejich odesláním může poskytnout extra ochranu než vaše data dorazí na server SecureDropu.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Pokud ovládáte software GPG, můžete zašifrovat informace sami. K tomu je třeba dodržet následující kroky:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Importujte jej do vaší GPG klíčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Pokud používáte <a href="{url}">Tails</a>, poklepejte na soubor <code>.asc</code>, který jste právě stáhl/a, a ten bude automaticky importován do Vaší klíčenky.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Pokud používáte mac či Linux, otevřete terminál. Klíč pak můžete importovat příkazem <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Důležité:</strong> Chcete-li zůstat v anonymitě, <strong>nepoužívejte</strong> GPG k podepsání zašifrovaného souboru (s <code>--sign</code> nebo <code>-s</code>), čímž byste odhalili svou identitu.
Back to submission page Zpátky na stránku podání

Loading…

User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
Pro posílání informací přes SecureDrop <strong>důrazně doporučujeme</strong> nainstalovat prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
a year ago
User avatar MikkCZ

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
Pokud chcete poslatro posílání informaceí přes SecureDrop, <strong>důrazně doporučujeme</strong> abyste si nainstaloval/at prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
a year ago
User avatar michaela-bot

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously.
Pokud chcete poslat informace přes SecureDrop, <strong>důrazně doporučujeme</strong> abyste si nainstaloval/a prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 287