Translation

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
147/1520
Context English Czech State
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Velmi doporučujeme</strong> použití <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prohlížeče Tor</a>.
You Should Use Tor Browser Doporučujeme použít prohlížeč Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Nepoužíváním prohlížeče Tor <strong>riskujete svou anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Pro posílání informací přes SecureDrop <strong>důrazně doporučujeme</strong> nainstalovat prohlížeč Tor se kterým můžete používat naše stránky bezpečně a anonymně.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Zkopírujte a vložte následující adresu do svého prohlížeče a následujte instrukce pro stažení a instalaci prohlížeče Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Pokud existuje možnost, že stažení prohlížeče Tor vzbudí podezření, ale vaše e-mailová schránka nejspíše monitorovaná není, pošlete e-mail na <pre>gettor@torproject.org</pre> a dostanete automatickou odpověď s instrukcemi.
Why download the team's public key? Proč si stáhnout veřejný klíč týmu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop šifruje soubory a zprávy až po jejich odeslání. Zašifrování zpráv a souborů před jejich odesláním může poskytnout extra ochranu než vaše data dorazí na server SecureDropu.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Pokud ovládáte software GPG, můžete zašifrovat informace sami. K tomu je třeba dodržet následující kroky:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stáhněte si</a> veřejný klíč. Veřejný klíč bude uložen do souboru:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Importujte jej do vaší GPG klíčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Pokud používáte <a href="{url}">Tails</a>, poklepejte na soubor <code>.asc</code>, který jste právě stáhl/a, a ten bude automaticky importován do Vaší klíčenky.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Pokud používáte mac či Linux, otevřete terminál. Klíč pak můžete importovat příkazem <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Zašifrujte své podání. Otevřete terminál a zadejte tento gpg příkaz:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /cesta/k/podani</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Důležité:</strong> Chcete-li zůstat v anonymitě, <strong>nepoužívejte</strong> GPG k podepsání zašifrovaného souboru (s <code>--sign</code> nebo <code>-s</code>), čímž byste odhalili svou identitu.
Back to submission page Zpátky na stránku podání

Loading…

User avatar michaela-bot

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
3 months ago
User avatar ekcnl

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>interni_informace.pdf.gpg</code>)
3 months ago
User avatar datastory

Translation changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
Nahrajte svůj zašifrovaný příspěvek. Bude mít stejný název jako nezašifrovaný soubor s .gpg na konci (např. <code>roswell_photosinterni_informace.pdf.gpg</code>)
3 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropCzech

Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>roswell_photosinternal_memo.pdf.gpg</code>)
3 months ago
Browse all component changes
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

Examples should always be translated since we should never expose the international users to English, especially since many won’t understand nor read English.

3 months ago
User avatar eloquence

Source string comment

Yes, I agree it's best to translate this example. Is there a technical reason you're commenting on it? As far as I can tell, the whole string is ready for translation.

3 months ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

@eloquence No technical reason, but Kushal said we shouldn’t translate the example (hence the translations beeing reverted to an example in English), which I stronglly disagree with.

3 months ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 286