Translation

Sorry we haven't responded yet!
37/310
Context English Czech State
GET STARTED ZAČÍT
Return visit Vracím se
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycí jméno? Zkontrolujte odpovědi anebo pošlete něco nového.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Klepněte na <img src="{icon}" alt="ikona štítu"> v panelu nástrojů výše
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšířené bezpečnostní nastavení</strong>
Select <strong>Safest</strong> Zvolte <strong>Nejbezpečnější</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte tuto stránku</a> a máte hotovo!
Enter Codename Zadat krycí jméno
Enter your codename Zadejte své krycí jméno
CANCEL ZRUŠIT
One more thing... Ještě jedna věc...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Klepněte na <img src={icon} alt="ikona koštěte" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na liště svého prohlížeče Tor. Smažete tím data o aktivitě prohlížeče Tor na tomto zařízení.
Remember, your codename is: Pamatujte, vaše krycí jméno je:
Show Zobrazit
Hide Skrýt
Sorry we haven't responded yet! Promiňte, že jsme ještě neodpověděli!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Náš SecureDrop nedávno zaznamenal prudký nárůst aktivity. Z bezpečnostních důvodů jsme odložili vytvoření obousměrného komunikačního kanálu až do vašeho dalšího přihlášení.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Podařilo se nám stáhnout váš příspěvek, přihlaste se prosím později abyste si mohli přečíst naši odpověď.
Submit Files or Messages Nahrání souborů nebo zpráv
You can submit any kind of file, a message, or both. Můžete odeslat jakýkoliv soubor, zprávu nebo oboje.
Submit Messages Nahrání zpráv
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své soubory a zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním. Soubory jsou pak zašifrované už při přijetí do SecureDropu.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Pokud již ovládáte GPG, můžete zašifrovat své zprávy naším <a href="{url}" class="text-link">veřejným klíčem</a> před jejich odesláním.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Více informací</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximální velikost uploadu: 500 MB
Read Replies Přečtěte si odpovědi
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Obdržel/a jste odpověď. Pro případ, že by se někdo dozvěděl vaše krycí jméno (jakkoliv je to nepravděpodobné), smažte prosím všechny odpovědi jakmile je nebudete potřebovat. Díky tomu také budeme vědět, že jste si naši odpověď přečetl/a. Odpovědět můžete odesláním nových souborů a zpráv výše.
Delete this reply? Smazat tuto odpověď?
DELETE ALL REPLIES SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI
Are you finished with the replies? Máte odpovědi přečtené?
YES, DELETE ALL REPLIES ANO, SMAZAT VŠECHNY ODPOVĚDI

Loading…

User avatar MikkCZ

Translation approved

SecureDrop / SecureDropCzech

Sorry we haven't responded yet!
Promiňte, že jsme ještě neodpověděli!
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropCzech

Sorry we haven't responded yet!
Promiňte že jsme ještě neodpověděli!
a year ago
Browse all component changes
User avatar AO_Localization_Lab

Resolved comment

The exclamation mark is superfluous here. http://guidetogrammar.org/grammar/marks/exclamation.htm

a year ago
User avatar eloquence

Resolved comment

That's an intentional design choice in this case, to make the message less formal and more friendly.

4 months ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

@eloquence Thank you for your answer. It seems you are set not to follow regular writing rules.

4 months ago
User avatar eloquence

Source string comment

@AOLocalizationLab.:The website you linked to merely makes the point that exclamation marks are rarely used in academic writing, which this is not; it's what the website calls an "emphatic declaration" in the context of UI copy. "Sorry." "Sorry!" and "Sorry" all have a different emotional tone in English, and sometimes we may choose one over the other, depending on the tone that seems most appropriate in a given context. But I don't think it's a huge deal either way, so if others also prefer "Sorry." in this context, I'd be happy to change it.

4 months ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/lookup.html:26
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/cs/LC_MESSAGES/messages.po, string 224