Translation

Important
7/100
Context English Lithuanian State
Submit Messages Pateikti Failus arba Žinutę
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Visos paraiškos yra automatiškai užšifruojamos pateikiamo metu. Jei turi patirties su GPG šifravimu, gali užšifruoti savo žinutes ir failus naudodamas(-a) mūsų <a href="{url}" class="text-link">viešąjį raktą</a> dar prieš pateikiant juos į mūsų sistemą.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Visos paraiškos yra automatiškai užšifruojamos pateikiamo metu. Jei turi patirties su GPG šifravimu, gali užšifruoti savo žinutes ir failus naudodamas(-a) mūsų <a href="{url}" class="text-link">viešąjį raktą</a> dar prieš pateikiant juos į mūsų sistemą.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Sužinoti daugiau</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maksimalus siunčiamų failų dydis: 500 MB
Read Replies Skaityti Atsakymus
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Gavote atsakymą. Savo tapatybei apsaugoti tuo retu atveju, jeigu kas nors sužinotų jūsų slapyvardį, prašome ištrinti visus savo atsakymus kai būsite juos pabaigę. Tai taip pat mums leis žinoti kad jūs patvirtinate savo atsakymą. Galite atsakyti siųsdami naujus failus arba žinutes viršuje.
Delete this reply? Ištrinti šį atsakymą?
DELETE ALL REPLIES IŠTRINTI VISUS ATSAKYMUS
Are you finished with the replies? Ar baigėte atsakyti?
YES, DELETE ALL REPLIES TAIP, IŠTRINTI VISUS ATSAKYMUS
NO, NOT YET NE, NE DABAR
— No Messages —
Page not found Puslapis nerastas
Sorry, we couldn't locate what you requested. Atsiprašome, neradome, ko ieškote.
Important Svarbu!
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Why is there a warning about Tor2Web? Kodėl Tor2Web naudojimui yra įspėjimas?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Tor2Web neužtikrins jūsų anonimiškumo prisijungiant prie SecureDrop.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Bet kam, sekančiam jūsų interneto veiklą (jūsų valstybei, interneto paslaugų tiekėjui), būtų įmanoma jus identifikuoti.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. Vietoje to, mes <strong>itin rekomenduojame</strong> naudoti <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor naršyklę</a>.
You Should Use Tor Browser Naudokite Tor naršyklę
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Nenaudodami Tor naršyklės <strong>galite prarasti anonimiškumą</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jeigu norite pateikti informaciją SecureDrop platformai, mes <strong>itin rekomenduojame</strong> įsirašyti Tor naršyklę ir pasiekti mūsų puslapį saugiai ir anonimiškai.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Nukopijuokite ir įklijuokite šią nuorodą į savo naršyklę ir sekite instrukcijas Tor naršyklės atsisiuntimui ir įdiegimui:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
Why download the team's public key? Kodėl atsisiųsti žurnalisto viešąjį raktą?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop užšifruoja failus ir žinutes po jų išsiuntimo. Užšifruoti žinutes ir failus prieš siuntimą gali suteikti papildomą saugumo lygį prieš jūsų duomenims pasiekiant SecureDrop serverį.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Jeigu jau esate susipažinęs su GPG užšifravimo programine įranga, pateikiamus duomenis galite užšifruoti patys. Tam padaryti:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Atsisiųsk</a> viešąjį raktą. Viešasis raktas yra failas su <code>*.asc</code> galūne.
Import it into your GPG keyring. Įtrauk raktą į savo GPG raktinę.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 279