Translation

Account updated.
19/160
Context English Lithuanian State
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs.
Only admins can access this page. Šį puslapį gali pasiekti tik administratoriai.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP paslapties ilgis - 40 simbolių. Jūs įvedėte {num} simbolius (-ių).
Must be at least {num} character long. Laukas turi būti nuo 1 iki {max_codename_len} simbolių ilgio.
Cannot be longer than {num} character.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
This field is required. Privalomas laukas.
You cannot send an empty reply. Neleidžiama siųsti tuščio atsakymo.
File required. Byla (failas) privalomas.
You can only upload PNG image files. Prisegti galima tik PNG formato paveikslėlius.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nenumatyta klaida! Prašome informuoti savo administratorių.
Your reply has been stored. Dėkojame. Jūsų atsakymas išsaugotas.
You must select one or more items for download Nepasirinkta jokios medžiagos atsisiuntimui.
You must select one or more items for deletion Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
No unread submissions for this source. Šaltinis neturi neperskaitytų paraiškų.
Account updated. Paskyra atnaujinta.
<b>Login failed.</b> Prisijungimas nesėkmingas.
Please wait at least {num} second before logging in again. Prašome palaukti bent {num} sekundę prieš vėl bandydami prisijungti.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Prašome palaukti naujo kodo iš jūsų dviejų dalių autentifikatoriaus prieš bandydami dar kartą.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Netinkamas slapto kodo formatas: prašome pateikti tik raides A-F ir skaičius 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Netinkamas slapto kodo ilgis - ar suklydote?
The item has been deleted. Visi atsakymai ištrinti
No collections selected for deletion. Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
The account and all data for {n} source have been deleted.
You must select one or more items for deletion. Nepasirinkta jokios medžiagos ištrynimui.
The files and messages have been deleted. Visi atsakymai ištrinti
Name updated.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Pateikėte neteisingą slaptažodį! Slaptažodis nepakeistas.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Įvyko klaida ir naujas slaptažodis galimai nebuvo išsaugotas. Atstatykite slaptažodį dar kartą, kad nebūtumėte užrakintas iš savo paskyros.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Slaptažodis atnaujintas. Nepamirškite jį išsaugoti savo KeePassX duomenų bazėje. Naujas slaptažodis:
No unread submissions in selected collections. Pasirinktoje medžiagoje nėra neperskaitytų paraiškų.

Loading…

User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Account updated.
Paskyra atnaujinta.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Paskyra atnaujinta.".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
account paskyra SecureDrop

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 38