Translation

Back to submission page
26/230
Context English Lithuanian State
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Nenaudodami Tor naršyklės <strong>galite prarasti anonimiškumą</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jeigu norite pateikti informaciją SecureDrop platformai, mes <strong>itin rekomenduojame</strong> įsirašyti Tor naršyklę ir pasiekti mūsų puslapį saugiai ir anonimiškai.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Nukopijuokite ir įklijuokite šią nuorodą į savo naršyklę ir sekite instrukcijas Tor naršyklės atsisiuntimui ir įdiegimui:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Jeigu yra tikimybė, kad Tor naršyklės parsisiuntimas sukels įtarimų ir jūsų elektroninio pašto tiekėjo stebėjimas yra mažiau tikėtinas, galite siųsti laišką adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> ir botas jums atsiųs instrukcijas.
Why download the team's public key? Kodėl atsisiųsti žurnalisto viešąjį raktą?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop užšifruoja failus ir žinutes po jų išsiuntimo. Užšifruoti žinutes ir failus prieš siuntimą gali suteikti papildomą saugumo lygį prieš jūsų duomenims pasiekiant SecureDrop serverį.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Jeigu jau esate susipažinęs su GPG užšifravimo programine įranga, pateikiamus duomenis galite užšifruoti patys. Tam padaryti:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Atsisiųsk</a> viešąjį raktą. Viešasis raktas yra failas su <code>*.asc</code> galūne.
Import it into your GPG keyring. Įtrauk raktą į savo GPG raktinę.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Jei naudoji <a href="{url}">Tails</a> operacinę sistemą, du kartus spustelk su pele ant ką tik atsiųsto <code>*.asc</code> failo ir jis bus automatiškai įtrauktas į tavo raktinę.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Jei naudoji Mac/Linux operacinę sistemą, atverk terminalo langą. Rakto importavimui naudok <code>gpg --import /kelias/iki/rakto.asc</code> komandą.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Įkelkite savo užšifruotą paraišką. Jos pavadinimas bus toks pat kaip neužšifruotos bylos (failo), su .gpg pavadinimo pabaigoje (pvz. <code>roswell_photos.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Patarimas:</strong> Jeigu norite likti neatpažintas, <strong>nenaudokite</strong> GPG užšifruotos bylos (failo) pasirašymui (su <code>--sign</code> arba <code>-s</code> žyma) nes tai atskleis jūsų GPG tapatybę.
Back to submission page Grįžti į paraiškos puslapį

Loading…

User avatar Aiiida

New translation

SecureDrop / SecureDropLithuanian

Back to submission page
Grįžti į paraiškos puslapį
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "Grįžti į paraiškos puslapį".

Fix string

Reset

Glossary

English Lithuanian
submission paraiška SecureDrop

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/lt/LC_MESSAGES/messages.po, string 301