Translation

Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop.
127/970
Context English Polish State
Thanks! We received your document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twój plik.
Thanks! We received your message and document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i plik.
Reply deleted Odpowiedź usunięta
All replies have been deleted Wszystkie odpowiedzi zostały usunięte
Sorry, that is not a recognized codename. Przepraszamy, nie rozpoznajemy tego kryptonimu.
Protecting Journalists and Sources Ochrona Dziennikarzy i Źródeł
SecureDrop Home
LOG OUT ZAKOŃCZ SESJĘ
Server error Błąd serwerowy
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Niestety, witryna napotkała błąd i nie mogła spełnić Twojego żądania.
Look up a codename... Wyszukaj kryptonim...
Success! Sukces!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Dziękujemy za przesłanie nam tych informacji. Wróć później, aby sprawdzić odpowiedzi.
Forgot your codename? Zapomniałeś swojego kryptonimu?
Powered by Napędzane przez
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Proszę zauważ: Udostępnianie wrażliwych dokumentów może być dla Ciebie ryzykowne, nawet jeśli korzystasz z Tor oraz SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop jest projektem Freedom of the Press Foundation.
Welcome Witamy
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Proszę zapisać ten kryptonim i go przechować w bezpiecznym miejscu, lub go zapamiętaj.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszych dziennikarzy w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Ponieważ nie śledzimy użytkowników <strong> SecureDrop </strong>,
używanie Twojego kryptonimu podczas przyszłych odwiedzin to jedyny sposób jaki mamy, aby się z Tobą komunikować
w przypadku pytań lub zainteresowania dodatkowymi dokumentami. W przeciwieństwie do haseł, nie ma sposobu na odzyskanie zapomnianego kryptonimu.
SUBMIT DOCUMENTS PRZEŚLIJ DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong> Zalecamy korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong> Zalecamy korzystanie z przeglądarki Tor Browser, aby uzyskać dostęp do SecureDrop: </strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}"> Dowiedz się, jak ją zainstalować </a> lub zignoruj to ostrzeżenie i przejdź dalej.
First submission Zaszyfruj swoje zgłoszenie.
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Jeśli po raz pierwszy przesyłasz dokumenty do dziennikarzy, zacznij tutaj.
GET STARTED
Return visit
Already have a codename? Check for replies or submit something new.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above

Loading…

Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop.
Proszę zauważ: Udostępnianie wrażliwych dokumentów może być dla Ciebie ryzykowne, nawet jeśli korzystasz z Tor oraz SecureDrop.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/footer.html:7
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 219