Translation

Write a message.
17/160
Context English Polish State
Warning: If you do this, all files for the selected sources will be unrecoverable, and the sources will no longer be able to log in using their previous codename. Kliknij poniżej, aby usunąć zbiór tego źródła. <em> Uwaga: Jeśli to zrobisz, pliki tutaj widoczne będą niemożliwe do odzyskania, a źródło nie będzie już mogło się logować przy użyciu dotychczasowego kryptonimu. </em>
No documents have been submitted! Nie otrzymano żadnych plików!
filter by codename Filtruj według kryptonimu
Select All Zaznacz Wszystkie
Select Unread Zaznacz Nieczytane
Select None Zaznacz Żadne
Are you sure you want to delete the user {username}? Czy napewno chcesz usunąć użytkownika {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Czy napewno chcesz zresetować weryfikację dwuetapową dla użytkownika {username}?
Login to access the journalist interface Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do interfejsu dziennikarskiego
Password Hasło
Show password Hasło
LOG IN ZALOGUJ SIĘ
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>UWAGA:&nbsp;</strong> Wygląda na to, że korzystasz z Tor2Web. <strong>&nbsp;Nie gwarantuje&nbsp;</strong> to anonimowości. <a href="{url}">Dlaczego jest to niebezpieczne?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Pole musi zawierać od 1 do {max_codename_len} znaków.
Invalid input. Nieprawidłowe dane wejściowe.
Write a message. Napisz wiadomość.
Message text too long.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Zostałeś przekierowany, ponieważ jesteś już zalogowany. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto, musisz się najpierw wylogować.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Wystąpił błąd podczas weryfikacji dwuskładnikowego kodu. Proszę spróbować ponownie.
You must enter a message or choose a file to submit. Musisz wprowadzić wiadomość lub wybrać plik do przesłania.
You must enter a message. Musisz wprowadzić wiadomość.
Thanks! We received your message. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
Thanks! We received your document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twój plik.
Thanks! We received your message and document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i plik.
Reply deleted Odpowiedź usunięta
All replies have been deleted Wszystkie odpowiedzi zostały usunięte
Sorry, that is not a recognized codename. Przepraszamy, nie rozpoznajemy tego kryptonimu.
Protecting Journalists and Sources Ochrona Dziennikarzy i Źródeł
LOG OUT ZAKOŃCZ SESJĘ

Loading…

User avatar soniabana

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

Write a message.
Napisz wiadomość.
2 years ago
Browse all component changes
User avatar btonasse

Resolved comment

Here it would help to have more context, since the "Source information" box doesn't work. Is this text on some sort of a button or is it a placeholder for an input-text field?

3 years ago

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_app/forms.py:24
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 174