Translation

Protecting Journalists and Sources
29/340
Context English Polish State
Invalid input. Nieprawidłowe dane wejściowe.
Write a message. Napisz wiadomość.
Message text too long.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Zostałeś przekierowany, ponieważ jesteś już zalogowany. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto, musisz się najpierw wylogować.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Wystąpił błąd podczas weryfikacji dwuskładnikowego kodu. Proszę spróbować ponownie.
You must enter a message or choose a file to submit. Musisz wprowadzić wiadomość lub wybrać plik do przesłania.
You must enter a message. Musisz wprowadzić wiadomość.
Thanks! We received your message. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
Thanks! We received your document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twój plik.
Thanks! We received your message and document. Dziękuję! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i plik.
Reply deleted Odpowiedź usunięta
All replies have been deleted Wszystkie odpowiedzi zostały usunięte
Sorry, that is not a recognized codename. Przepraszamy, nie rozpoznajemy tego kryptonimu.
Protecting Journalists and Sources Ochrona Dziennikarzy i Źródeł
SecureDrop Home
LOG OUT ZAKOŃCZ SESJĘ
Server error Błąd serwerowy
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Niestety, witryna napotkała błąd i nie mogła spełnić Twojego żądania.
Look up a codename... Wyszukaj kryptonim...
Success! Sukces!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Dziękujemy za przesłanie nam tych informacji. Wróć później, aby sprawdzić odpowiedzi.
Forgot your codename? Zapomniałeś swojego kryptonimu?
Powered by Napędzane przez
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Proszę zauważ: Udostępnianie wrażliwych dokumentów może być dla Ciebie ryzykowne, nawet jeśli korzystasz z Tor oraz SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop jest projektem Freedom of the Press Foundation.
Welcome Witamy
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Proszę zapisać ten kryptonim i go przechować w bezpiecznym miejscu, lub go zapamiętaj.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. W przyszłych odwiedzinach, będziesz posługiwał się tym kryptonimem aby otrzymywać wiadomości od naszych dziennikarzy w odpowiedzi na to, co prześlesz na następnym ekranie.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Ponieważ nie śledzimy użytkowników <strong> SecureDrop </strong>,
używanie Twojego kryptonimu podczas przyszłych odwiedzin to jedyny sposób jaki mamy, aby się z Tobą komunikować
w przypadku pytań lub zainteresowania dodatkowymi dokumentami. W przeciwieństwie do haseł, nie ma sposobu na odzyskanie zapomnianego kryptonimu.

Loading…

User avatar soniabana

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

Protecting Journalists and Sources
Ochrona Dziennikarzy i Źródeł
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 209