Translation

Back to submission page
27/230
Context English Polish State
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Jeśli nie korzystasz z przeglądarki Tor, możesz <strong> nie być anonimowym </strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Jeśli chcesz przesłać informacje do SecureDrop, <strong> silnie zalecamy </strong> zainstalowanie Tor Browser i używanie go aby uzyskać bezpiecznego i anonimowego dostępu do naszej strony.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Skopiuj i wklej następujący adres do przeglądarki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować przeglądarkę Tor Browser:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Why download the team's public key? Po co pobierać klucz publiczny dziennikarza?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop szyfruje pliki i wiadomości po ich przesłaniu. Szyfrowanie wiadomości i plików przed przesłaniem może zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczenia, zanim dane dotrą do serwera SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Jeśli znasz już oprogramowanie szyfrujące GPG, możesz samodzielnie zaszyfrować swoje zgłoszenia. Aby to zrobić:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Pobierz</a> klucz publiczny. Klucz publiczny to plik tekstowy z rozszerzeniem <code>.asc </code>
Import it into your GPG keyring. Zaimportuj go do swojej bazy kluczy GPG.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Jeśli korzystasz z <a href="{url}">Tails</a>, możesz kliknąć dwukrotnie pobrany plik <code>.asc </code>, który zostanie automatycznie zaimportowany do Twojego breloku.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Jeśli korzystasz z systemu Mac / Linux, otwórz terminal. Możesz zaimportować klucz za pomocą <code>gpg --import /path/to/key.asc </code>.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Prześlij zaszyfrowane zgłoszenie. Będzie mieć taką samą nazwę pliku jak plik niezaszyfrowany, z rozszerzeniem .gpg na końcu (np. <code>roswell_photos.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong> Wskazówka: </strong> Jeśli chcesz pozostać anonimowy, <strong> nie </strong> korzystaj z GPG do podpisania zaszyfrowanego pliku (oznaczeniem <code> --sign </code> lub <code> -s </code>), ponieważ ujawni nam to Twoją tożsamość GPG.
Back to submission page Powrót do strony zgłoszenia

Loading…

User avatar soniabana

New translation

SecureDrop / SecureDropPolish

Back to submission page
Powrót do strony zgłoszenia
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 266