Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
112/1370
Context English Polish State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Skopiuj i wklej następujący adres do przeglądarki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować przeglądarkę Tor Browser:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
 
Why download the team's public key?
Po co pobierać klucz publiczny dziennikarza?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop szyfruje pliki i wiadomości po ich przesłaniu. Szyfrowanie wiadomości i plików przed przesłaniem może zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczenia, zanim dane dotrą do serwera SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Jeśli znasz już oprogramowanie szyfrujące GPG, możesz samodzielnie zaszyfrować swoje zgłoszenia. Aby to zrobić:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Pobierz</a> klucz publiczny. Klucz publiczny to plik tekstowy z rozszerzeniem <code>.asc </code>
Import it into your GPG keyring.
Zaimportuj go do swojej bazy kluczy GPG.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Jeśli korzystasz z <a href="{url}">Tails</a>, możesz kliknąć dwukrotnie pobrany plik <code>.asc </code>, który zostanie automatycznie zaimportowany do Twojego breloku.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Jeśli korzystasz z systemu Mac / Linux, otwórz terminal. Możesz zaimportować klucz za pomocą <code>gpg --import /path/to/key.asc </code>.
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
 
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
 

Loading…

None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropPolish

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
4 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Python brace format

Following format strings are wrong: {submission_key_fpr_filename}

XML markup

XML tags in translation do not match source

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
4 weeks ago
Translation file
securedrop/translations/pl/LC_MESSAGES/messages.po, string 258