Translation

Account updated.
25/160
Context English Romanian State
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Descărcarea a eșuat deoarece nu a fost găsit un fișier. Un administrator poate găsi mai multe informații în sistem și în jurnalele de monitorizare.
Only admins can access this page. Doar administratorii pot accesa această pagină.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. Secretele HOTP au 40 de caractere lungime - ai introdus {num}.
Must be at least {num} character long. Trebuie să aibă cel puțin {num} caracter.
Cannot be longer than {num} character. Nu poate avea mai mult de {num} caracter.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Acest nume de utilizator este nevalid deoarece este rezervat pentru utilizare internă de către software.
This field is required. Acest câmp este obligatoriu.
You cannot send an empty reply. Nu poți trimite un răspuns gol.
File required. Trebuie să existe un fișier.
You can only upload PNG image files. Poți încărca doar fișiere de imagini PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. A apărut o eroare neașteptată! Te rugăm să îți informezi administratorul.
Your reply has been stored. Răspunsul tău a fost stocat.
You must select one or more items for download Trebuie să selectezi unul sau mai multe elemente pentru descărcare
You must select one or more items for deletion Trebuie să selectezi unul sau mai multe elemente pentru ștergere
No unread submissions for this source. Nu sunt trimiteri necitite de la această sursă.
Account updated. Contul a fost actualizat.
<b>Login failed.</b> <b>Autentificarea a eșuat.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Te rugăm să aștepți cel puțin {num} secundă înainte de a te autentifica din nou.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Te rugăm să aștepți un cod nou de la aplicația mobilă pentru autentificarea cu doi factori sau cheia de securitate înainte de a încerca din nou.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Secret cu format nevalid: trebuie folosite doar litere de la A la F și cifre de la 0 la 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Secret cu format nevalid: lungimea este impară. Ai tastat greșit secretul?
The item has been deleted. Elementul a fost șters.
No collections selected for deletion. Nu a fost selectată nicio colecție pentru ștergere.
The account and all data for {n} source have been deleted. Contul și toate datele pentru {n} sursă au fost șterse.
You must select one or more items for deletion. Trebuie să selectezi unul sau mai multe elemente pentru ștergere.
The files and messages have been deleted. Fișierele și mesajele au fost șterse.
Name updated. Numele a fost actualizat.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Parola introdusă este nevalidă. Parola nu a fost modificată.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. A apărut o eroare și este posibil ca noua parolă să nu fi fost salvată corect. Pentru a evita pierderea accesului la cont, trebuie să resetezi din nou parola.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Parola a fost actualizată. Nu uita să o salvezi în baza ta de date KeePassX. Parola nouă este:
No unread submissions in selected collections. Nicio trimitere necitită în colecțiile selectate.

Loading…

User avatar robbpa

Translation approved

SecureDrop / SecureDropRomanian

Account updated.
Contul a fost actualizat.
2 years ago
User avatar Jobava

New translation

SecureDrop / SecureDropRomanian

Account updated.
Contul a fost actualizat.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/ro/LC_MESSAGES/messages.po, string 38