Translation

Back to submission page
23/230
Context English Slovak State
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Ak nepoužívate prehliadač Tor, <strong>riskujete svoju anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Ak chcete poslať informácie do SecureDrop <strong>odporúčame</strong> nainštalovať prehliadač Tor a používať ho na bezpečný a anonymný prístup k našim stránkam.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Skopírujte a vložte nasledujúcu adresu do svojho prehliadača a postupujte podľa inštrukcií na stiahnutie a nainštalovanie prehliadača Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Ak je tu šanca, že sťahovaním prehliadača Tor vzbudíte podozrenie, ale váš mailový poskytovateľ zrejme nie je monitorovaný, môžete poslať správu na adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> a obdržíte automatickú odpoveď s inštrukciami.
Why download the team's public key? Prečo si stiahnuť verejný kľúč tímu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop šifruje súbory a správy až po ich podaní. Šifrovanie správ a súborov pred podaním môže pridať dodatočnú vrstvu bezpečnosti predtým, než sa vaše dáta dostanú na server SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Ak ovládate prácu s GPG, môžete si zašifrovať svoje podanie sami. Ak to chcete, spravte nasledujúce:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Importovať ho do GPG kľúčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Ak používate <a href="{url}">Tails</a>, môžete dvojkliknúť na <code>.asc</code> súbor, ktorý ste si práve stiahli a okamžite bude pridaný na vašu kľúčenku.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p> Ak používate Mac/Linux, otvorte si terminál. Kľúč si môžete importovať pomocou: <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command: Zašifrujte svoj príspevok. Otvorte terminál a zadajte tento príkaz gpg:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code> <code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /ceska/k/príspevok</code>
Upload your encrypted submission. It will have the same filename as the unencrypted file, with .gpg at the end (e.g. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>) Nahrajte svoje šifrované podanie. Bude mať rovnaký názov ako nešifrovaný súbor, s príponou .gpg na konci (napr. <code>internal_memo.pdf.gpg</code>)
<strong>Important:</strong> If you wish to remain anonymous, <strong>do not</strong> use GPG to sign the encrypted file (with the <code>--sign</code> or <code>-s</code> flag) as this will reveal your GPG identity to us. <strong>Dôležité:</strong> Ak chcete zostať v anonymite, <strong>nepoužívajte</strong> GPG na podpisovanie šifrovaného súboru (príkazom <code>--sign</code> alebo <code>-s</code>), lebo nám tak prezradíte svoju GPG identitu.
Back to submission page Späť na stránku podania

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Back to submission page
Späť na stránku podania
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Back to submission page
Späť na stránku podania
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 301