Translation

You can only upload PNG image files.
41/360
Context English Slovak State
Deleted user '{user}'. Používateľ '{user}' bol vymazaný.
Test alert sent. Please check your email. Testovacie upozornenie odoslané. Prosím, skontrolujte si svoj e-mail.
Success! Úspech!
The account and data for the source {} have been deleted. Účet a dáta pre zdroj {} boli zmazané.
Nothing Selected Nič nebolo vybrané
You must select one or more items. Musíte vybrať jednu či viac položiek.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Sťahovanie zlyhalo, pretože súbor sa nenašiel. Administrátor môže nájsť viac informácií v logoch.
Only admins can access this page. Táto stránka je prístupná iba pre administrátorov.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP heslá sú 40 znakov dlhé - zadali ste {num} znak.
Must be at least {num} character long. Musí byť aspoň {num} znak dlhé.
Cannot be longer than {num} character. Nesmie byť dlhšie ako {num} znak.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto používateľské meno je neplatné, pretože je softvérom rezerované na interné použitie.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemôžete poslať prázdnu odpoveď.
File required. Súbor je povinný.
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Musíte vybrať jednu či viac položiek na stiahnutie
You must select one or more items for deletion Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet bol aktualizovaný.
<b>Login failed.</b> <b>Prihlásenie zlyhalo.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Pred opakovaním prihlásenia prosím počkajte aspoň {num} sekundu.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Pred pokračovaním prosím počkajte na nový kód z mobilnej aplikácie, alebo bezpečnostného kľúča pre dvojfaktorovú autentifikáciu.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Nesprávny formát hesla: prosím zadávajte iba písmená A až F a čísla 0 až 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
The item has been deleted. Položka bola zmazaná.
No collections selected for deletion. Žiadne sady neboli vybrané na zmazanie.
The account and all data for {n} source have been deleted. Účet a všetky dáta pre {n} zdroj boli zmazané.
You must select one or more items for deletion. Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You can only upload PNG image files.
Môžete nahrať iba obrázkové súbory typuy vo formáte PNG.
a year ago
User avatar 1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You can only upload PNG image files.
Môžete nahrať iba obrázkové súbory typu PNG.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

You can only upload PNG image files.
Môžete nahrať iba súbor typu PNG.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 32