Translation

Singular
Must be at least {num} character long.
Plural
Must be at least {num} characters long.
31/380
32/380
33/380

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

Context English Slovak State
Failed to update organization name. Aktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím, skúste to znova.
Username "{user}" already taken. Prihlasovacie meno „{user}“ je už obsadené.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím, kontaktujte administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Kód dvojfaktorového overenia pre používateľa "{user}" bol úspešne overený.
Name not updated: {} Meno nebolo aktualizované: {}
Deleted user '{user}'. Používateľ '{user}' bol vymazaný.
Test alert sent. Please check your email. Testovacie upozornenie odoslané. Prosím, skontrolujte si svoj e-mail.
Success! Úspech!
The account and data for the source {} have been deleted. Účet a dáta pre zdroj {} boli zmazané.
Nothing Selected Nič nebolo vybrané
You must select one or more items. Musíte vybrať jednu či viac položiek.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Sťahovanie zlyhalo, pretože súbor sa nenašiel. Administrátor môže nájsť viac informácií v logoch.
Only admins can access this page. Táto stránka je prístupná iba pre administrátorov.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP heslá sú 40 znakov dlhé - zadali ste {num} znak.
Must be at least {num} character long. Musí byť aspoň {num} znak dlhé.
Cannot be longer than {num} character. Nesmie byť dlhšie ako {num} znak.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto používateľské meno je neplatné, pretože je softvérom rezerované na interné použitie.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemôžete poslať prázdnu odpoveď.
File required. Súbor je povinný.
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Musíte vybrať jednu či viac položiek na stiahnutie
You must select one or more items for deletion Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet bol aktualizovaný.
<b>Login failed.</b> <b>Prihlásenie zlyhalo.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Pred opakovaním prihlásenia prosím počkajte aspoň {num} sekundu.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Pred pokračovaním prosím počkajte na nový kód z mobilnej aplikácie, alebo bezpečnostného kľúča pre dvojfaktorovú autentifikáciu.

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
Must be at least {num} character long.
Plural
Must be at least {num} characters long.
One
Musí byť aspoň {num} znakov dlhé.
Few
Musí byť aspoň {num} znakovy dlhé.
Other
Musí byť aspoň {num} znakov dlhé.
2 months ago
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
Must be at least {num} character long.
Plural
Must be at least {num} characters long.
One
Musí byť aspoň {num} znakov dlhé.
Few
Musí byť aspoň {num} znakov dlhé.
Other
Musí byť aspoň {num} znakov dlhé.
2 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
Must be at least {min_charsnum} characters long.
Plural
Must be at least {num} characters long.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 26