Translation

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
162/1660
Context English Slovak State
Return visit Vraciam sa
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycie meno? Skontrolujte odpovede alebo pošlite niečo nové.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Kliknite na <img src="{icon}" alt="ikonku štítu"> v paneli nástrojov vyššie
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšírené bezpečnostné nastavenia</strong>
Select <strong>Safest</strong> Vyberte <strong>Najbezpečnejšie</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte túto stránku</a> a to je všetko!
Enter Codename Zadať krycie meno
Enter your codename Zadajte svoje krycie meno
CANCEL ZRUŠIŤ
One more thing... Ešte posledná vec...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Tak sa vymažú dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
Remember, your codename is: Pamätajte, vaše krycie meno je:
Show Zobraziť
Hide Skryť
Sorry we haven't responded yet! Ospravedlňujeme sa, ešte sme neodpovedali!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Náš SecureDrop zaznamenal zvýšenú aktivitu. Z bezpečnostných dôvodov bolo vytvorenie obojsmerného komunikačného kanála odložené až do vašeho ďalšieho prihlásenia.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Vaše podanie sa nám podarilo stiahnuť, prosím skontrolujte si našu odpoveď neskôr.
Submit Files or Messages Odovzdať súbory alebo správy
You can submit any kind of file, a message, or both. Môžete nahrať akýkoľvek typ súboru, správu, alebo oboje.
Submit Messages Odoslať správy
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje súbory a správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>. Súbory a správy sú šifrované pri prijatí do SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Dozvedieť sa viac</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximálna veľkosť uploadu: 500 MB
Read Replies Prečítať si odpovede
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Dostali ste odpoveď. Aby sme ochránili vašu identitu v prípade že by sa niekto dozvedel vaše krycie meno, zmažte prosím všetky odpovede v momente keď ich už nebudete potrebovať. Vďaka tomu budeme taktiež vedieť, že ste si našu odpoveď prečítali. Môžete odpovedať podaním nových súborov a správ vyššie.
Delete this reply? Zmazať túto odpoveď?
DELETE ALL REPLIES ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE
Are you finished with the replies? Máte odpovede prečítané?
YES, DELETE ALL REPLIES ÁNO, ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE
NO, NOT YET NIE, EŠTE NIE

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop zaznamenal zvýšenú aktivitu. Z bezpečtnostných dôvodov bolo vytvorenie obojsmerného komunikačného kanála odložené do Vvašeho ďalšieho prihlásenia.
9 months ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop zaznamenal zvýšenú aktivitu. Z bezpečtnostných dôvodov bolo vytvorenie obojsmerného komunikačného kanála odložené do Vašeho ďalšieho prihlásenia.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again.
Náš SecureDrop zaznamenal zvýšenú aktivitu. Z bezpečtnostných dôvodov bolo vytvorenie obojsmerného komunikačného kanála odložené do ďalšieho prihlásenia.
a year ago
Browse all component changes
User avatar kingu

Source string comment

How about: "For security reasons, two-way communication is postponed till you log in again." What about it poses the security risk, the load or that some illicit party can communicate back?

a year ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

"For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again." I’m not sure about the tense used here. Do you actually mean to talk about events that are all in the past? If not this could rather read: "For security reasons, the creation of a two-way communication channel has been delayed until you check in again. Also why "check in" and not "log in"?

a year ago

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 260