Translation

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
125/1370
Context English Slovak State
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser:
Skopírujte a vložte nasledujúcu adresu do svojho prehliadača a postupujte podľa inštrukcií na stiahnutie a nainštalovanie prehliadača Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions.
Ak je tu šanca, že sťahovaním prehliadača Tor vzbudíte podozrenie, ale váš mailový poskytovateľ zrejme nie je monitorovaný, môžete poslať správu na adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> a obdržíte automatickú odpoveď s inštrukciami.
Why download the team's public key?
Prečo si stiahnuť verejný kľúč tímu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server.
SecureDrop šifruje súbory a správy až po ich podaní. Šifrovanie správ a súborov pred podaním môže pridať dodatočnú vrstvu bezpečnosti predtým, než sa vaše dáta dostanú na server SecureDrop-u.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so:
Ak ovládate prácu s GPG, môžete si zašifrovať svoje podanie sami. Ak to chcete, spravte nasledujúce:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring.
Importovať ho do GPG kľúčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring.
Ak používate <a href="{url}">Tails</a>, môžete dvojkliknúť na <code>.asc</code> súbor, ktorý ste si práve stiahli a okamžite bude pridaný na vašu kľúčenku.
If you are using macOS or Linux, open the terminal. You can import the key with:<p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Ak používate Mac/Linux, otvorte si terminál. Kľúč si môžete importovať pomocou: <p><code>gpg --import /path/to/{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Zašifrujte svoj príspevok. Otvorte terminál a zadajte tento príkaz gpg:
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /ceska/k/príspevok</code>

Loading…

1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom :
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
9 days ago
1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom <p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
9 days ago
1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Verejný kľúč je textovýBude uložený do súboru s príponou <code>.ascnázvom <p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
9 days ago
None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<a href="{url}">Download</a> the public key. The public key is a text file with the extension <code>.ascIt will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}
</code></p>
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Flags
python-brace-format, python-format
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 258