Translation

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
78/700
Context English Slovak State
Select None Zrušiť výber
Are you sure you want to delete the user {username}? Naozaj chcete zmazať používateľa {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Naozaj chcete resetovať dvojfaktorovú autentifikáciu pre používateľa {username}?
Login to access the journalist interface Prihláste sa do novinárskeho rozhrania
Password Heslo
Show password Ukázať heslo
LOG IN PRIHLÁSIŤ SA
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>VAROVANIE:&nbsp;</strong> Zdá sa, že používate Tor2Web. Toto <strong>&nbsp;neposkytuje&nbsp;</strong> anonymitu. <a href="{url}">Prečo je to nebezpečné?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Pole musí mať 1 až {max_codename_len} znakov.
Invalid input. Neplatný vstup.
Write a message. Napísať správu.
Message text too long. Správa je príliš dlhá.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted. Veľké bloky textu musia byť nahraté ako súbor, nie skopírované a vložené.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Boli ste presmerovaný/á, pretože už ste prihlásený/á. Ak chcete vytvoriť nový účet, musíte sa najprv odhlásiť.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page. Už ste prihlásený/á. Hore si overte správnosť svojho krycieho mena, keďže sa môže líšiť od toho zobrazeného na predošlej stránke.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Pri vytváraní vášho účtu sa vyskytol dočasný problém. Prosím, skúste to znova.
You must enter a message or choose a file to submit. Musíte napísať správu alebo vybrať súbor na odoslanie.
You must enter a message. Musíte napísať správu.
Thanks! We received your message. Vďaka! Prijali sme vašu správu.
Thanks! We received your document. Vďaka! Prijali sme váš dokument.
Thanks! We received your message and document. Vďaka! Prijali sme vašu správu a dokument.
Reply deleted Odpoveď zmazaná
All replies have been deleted Všetky odpovede boli zmazané
Sorry, that is not a recognized codename. Prepáčte, toto krycie meno nie je používané.
Protecting Journalists and Sources Chránime novinárov a zdroje
LOG OUT ODHLÁSIŤ SA
Server error Serverová chyba
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Prepáčte, na webovej stránke sa vyskytla chyba a stránka nebola schopná dokončiť vašu požiadavku.
Look up a codename... Vyhľadať krycie meno...
Success! Úspech!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Ďakujeme za zaslanie tejto informácie. Prosím vráťte sa neskôr skontrolovať odpovede.

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

There was a temporary problem creating your account. Please try again.
Vyskytla sa chyba pri overovaní dvojfaktorového kóduPri vytváraní vášho účtu sa vyskytol dočasný problém. Prosím, skúste to znova.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

There was a problem verifying the two-factor codetemporary problem creating your account. Please try again.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_app/main.py:80
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 179