Translation

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
206/1870
Context English Slovak State
Server error Serverová chyba
Sorry, the website encountered an error and was unable to complete your request. Prepáčte, na webovej stránke sa vyskytla chyba a stránka nebola schopná dokončiť vašu požiadavku.
Look up a codename... Vyhľadať krycie meno...
Success! Úspech!
Thank you for sending this information to us. Please check back later for replies. Ďakujeme za zaslanie tejto informácie. Prosím vráťte sa neskôr skontrolovať odpovede.
Forgot your codename? Zabudli ste svoje krycie meno?
Powered by Používa systém
Please note: Sharing sensitive documents may put you at risk, even when using Tor and SecureDrop. Nezabúdajte na to, že zdieľaním dokumentov s citlivým obsahom sa vystavujete nebezpečenstvu. A to dokonca aj vtedy, ak používate Tor alebo SecureDrop.
SecureDrop is a project of Freedom of the Press Foundation. SecureDrop je projekt organizácie Freedom of the Press Foundation.
Welcome Vitajte
Please either write this codename down and keep it in a safe place, or memorize it. Prosím zapíšte si toto krycie meno a uložte ho na bezpečnom mieste, alebo sa ho naučte naspamäť.
This codename is what you will use in future visits to receive messages from our team in response to what you submit on the next screen. Toto krycie meno budete v budúcnosti používať na prijímanie odpovedí od nášho tímu ako odpoveď k tomu, čo zašlete na nasledujúcej obrazovke.
Because we do not track users of our <strong>SecureDrop</strong>
service, in future visits, using this codename will be the only way we have to communicate with you should we have
questions or are interested in additional information. Unlike passwords, there is no way to retrieve a lost codename.
Keďže nesledujeme používateľov služby <strong>SecureDrop</strong>
, toto krycie meno je jediný spôsob ako s vami budeme môcť v budúcnosti komunikovať, ak budeme mať
otázky, alebo budeme potrebovať ďalšie informácie. Narozdiel od hesiel sa stratené krycie meno nedá obnoviť.
SUBMIT DOCUMENTS ODOSLAŤ DOKUMENTY
Your Tor Browser's <a id="disable-js" href=""><strong>Security Level</strong></a> is too low. Use the <img src="{icon}" alt="shield icon"> &nbsp;button in your browser’s toolbar to change it. <a id="disable-js" href=""><strong>Úroveň zabezpečenia</strong></a> vo Vašom Tor prehliadači je príliš nízka. Zmeňte to použím tlačidla s <img src="{icon}" alt="ikonkou štítu"> &nbsp;v paneli nástrojov prehliadača.
<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame použiť prehliadač Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ho nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
<strong>It is recommended you use the desktop version of Tor Browser to access SecureDrop, as Orfox does not provide the same level of security and anonymity as the desktop version.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue. <strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame používať desktopovú verziu prehliadača Tor, pretože Orfox neposkytuje rovnakú úroveň zabezpečenia a súkromia ako desktopové verzia.</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ju nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
First submission Prvé podanie
First time submitting to our SecureDrop? Start here. Podávate cez náš SecureDrop prvýkrát? Začnite tu.
GET STARTED ZAČAŤ
Return visit Vraciam sa
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycie meno? Skontrolujte odpovede alebo pošlite niečo nové.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Kliknite na <img src="{icon}" alt="ikonku štítu"> v paneli nástrojov vyššie
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšírené bezpečnostné nastavenia</strong>
Select <strong>Safest</strong> Vyberte <strong>Najbezpečnejšie</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte túto stránku</a> a to je všetko!
Enter Codename Zadať krycie meno
Enter your codename Zadajte svoje krycie meno
CANCEL ZRUŠIŤ
One more thing... Ešte posledná vec...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended to use Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
<strong>Pre prístup k SecureDrop odporúčame použiť prehliadač Tor:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Zistite ako ho nainštalovať</a>, alebo ignorujte toto varovanie a pokračujte ďalej.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

<strong>It is recommended to use the Tor Browser to access SecureDrop:</strong> <a id="recommend-tor" href="{tor_browser_url}">Learn how to install it</a>, or ignore this warning to continue.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
source_templates/index.html:17
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 205