Translation

Show password
12/130
Context English Slovak State
Download Unread Stiahnuť neprečítané
Download Stiahnuť
Star Označiť
Un-star Odznačiť
Are you sure you want to delete the selected collections? Naozaj chcete zmazať označené sady?
Warning: If you do this, all files for the selected sources will be unrecoverable, and the sources will no longer be able to log in using their previous codename. Varovanie: Ak to urobíte, zobrazené súbory nebude možné obnoviť a zdroj sa už nebude môcť prihlásiť pod pôvodným krycím menom.
No documents have been submitted! Žiadne dokumenty neboli podané!
filter by codename filtrovať podľa krycieho mena
Select All Označiť všetko
Select Unread Označiť neprečítané
Select None Zrušiť výber
Are you sure you want to delete the user {username}? Naozaj chcete zmazať používateľa {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Naozaj chcete resetovať dvojfaktorovú autentifikáciu pre používateľa {username}?
Login to access the journalist interface Prihláste sa do novinárskeho rozhrania
Password Heslo
Show password Ukázať heslo
LOG IN PRIHLÁSIŤ SA
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>VAROVANIE:&nbsp;</strong> Zdá sa, že používate Tor2Web. Toto <strong>&nbsp;neposkytuje&nbsp;</strong> anonymitu. <a href="{url}">Prečo je to nebezpečné?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Pole musí mať 1 až {max_codename_len} znakov.
Invalid input. Neplatný vstup.
Write a message. Napísať správu.
Message text too long. Správa je príliš dlhá.
Large blocks of text must be uploaded as a file, not copied and pasted. Veľké bloky textu musia byť nahraté ako súbor, nie skopírované a vložené.
You were redirected because you are already logged in. If you want to create a new account, you should log out first. Boli ste presmerovaný/á, pretože už ste prihlásený/á. Ak chcete vytvoriť nový účet, musíte sa najprv odhlásiť.
You are already logged in. Please verify your codename above as it may differ from the one displayed on the previous page. Už ste prihlásený/á. Hore si overte správnosť svojho krycieho mena, keďže sa môže líšiť od toho zobrazeného na predošlej stránke.
There was a temporary problem creating your account. Please try again. Pri vytváraní vášho účtu sa vyskytol dočasný problém. Prosím, skúste to znova.
You must enter a message or choose a file to submit. Musíte napísať správu alebo vybrať súbor na odoslanie.
You must enter a message. Musíte napísať správu.
Thanks! We received your message. Vďaka! Prijali sme vašu správu.
Thanks! We received your document. Vďaka! Prijali sme váš dokument.
Thanks! We received your message and document. Vďaka! Prijali sme vašu správu a dokument.

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Show password
HUkázať heslo
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

PShow password
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_templates/login.html:10
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 169