Translation

Only admins can access this page.
50/330
Context English Slovak State
Preferences saved. Preferencie uložené.
Preferences not updated. Preferencie neboli aktualizované.
Failed to update organization name. Aktualizácia názvu organizácie sa nepodarila.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Pri generovaní hesla sa vyskytla chyba. Účet nebol vytvorený. Prosím, skúste to znova.
Username "{user}" already taken. Prihlasovacie meno „{user}“ je už obsadené.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Vyskytla sa chyba pri ukladaní používateľa do databázy. Prosím, kontaktujte administrátora.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. Kód dvojfaktorového overenia pre používateľa "{user}" bol úspešne overený.
Name not updated: {} Meno nebolo aktualizované: {}
Deleted user '{user}'. Používateľ '{user}' bol vymazaný.
Test alert sent. Please check your email. Testovacie upozornenie odoslané. Prosím, skontrolujte si svoj e-mail.
Success! Úspech!
The account and data for the source {} has been deleted.
Nothing Selected Stiahnuť vybrané
You must select one or more items. Musíte napísať správu.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. Vaše sťahovanie sa zlyhalo, pretože sa súbor nenašiel. Admin vie zistiť viac informácií v logoch systému a monitoringu.
Only admins can access this page. Táto stránka je prístupná iba pre administrátorov.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP heslá sú 40 znakov dlhé - zadali ste {num} znak.
Must be at least {num} character long. Musí byť aspoň {num} znak dlhé.
Cannot be longer than {num} character. Nesmie byť dlhšie ako {num} znak.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto používateľské meno je neplatné, pretože je softvérom rezerované na interné použitie.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemôžete poslať prázdnu odpoveď.
File required. Súbor je povinný.
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vďaka. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Žiadne sady neboli vybrané na stiahnutie.
You must select one or more items for deletion Žiadne sady neboli vybrané na zmazanie.
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet upravený.
<b>Login failed.</b> Prihlásenie zlyhalo.

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Only admins can access this page.
Táto stránka je prístupná iba pre administrátorov.
a year ago
User avatar 1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Only admins can access this page.
Táto stránka je prístupná iba pre správcadminov.
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Only admins can access this page.
Táto stránka je prístupná iba pre správcov.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 24