Translation

Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret?
66/690
Context English Slovak State
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Toto používateľské meno je neplatné, pretože je softvérom rezerované na interné použitie.
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemôžete poslať prázdnu odpoveď.
File required. Súbor je povinný.
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Musíte vybrať jednu či viac položiek na stiahnutie
You must select one or more items for deletion Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet bol aktualizovaný.
<b>Login failed.</b> <b>Prihlásenie zlyhalo.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Pred opakovaním prihlásenia prosím počkajte aspoň {num} sekundu.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Pred pokračovaním prosím počkajte na nový kód z mobilnej aplikácie, alebo bezpečnostného kľúča pre dvojfaktorovú autentifikáciu.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Nesprávny formát hesla: prosím zadávajte iba písmená A až F a čísla 0 až 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
The item has been deleted. Položka bola zmazaná.
No collections selected for deletion. Žiadne sady neboli vybrané na zmazanie.
The account and all data for {n} source have been deleted. Účet a všetky dáta pre {n} zdroj boli zmazané.
You must select one or more items for deletion. Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.
The files and messages have been deleted. Súbory a odpovede boli zmazané.
Name updated. Meno bolo aktualizované.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Zadané heslo je neplatné. Heslo nebolo zmenené.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Vyskytla sa chyba v dôsledku ktorej Vaše heslo nemuselo byť uložené správne. Aby ste predišli vymknutiu z účtu, mali by ste si heslo opäť zmeniť.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Heslo bolo zmenené. Nezabudnite si ho uložiť vo svojej KeePassX databáze. Nové heslo:
No unread submissions in selected collections. Vo vybratých sadách nie sú žiadne neprečítané podania.
Close Zavrieť
Cancel Zrušiť
starred icon ikona hviezdičky
unstarred icon ikona bez hviezdičky
1 doc 1 dokument

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret?
Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
a year ago
User avatar 1000101

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret?
Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
a year ago
Browse all component changes
User avatar kwadronaut

Source string comment

Is this odd length as in the opposite of even (numbers) or in the meaning of 'strange?'

3 years ago
User avatar hllee451

Source string comment

It means the opposite of even. A hex string must have even-length so it can be decoded.

3 years ago
User avatar kingu

Source string comment

Suggestion: "Incorrect secret, you have added or forgotten something."

3 years ago
User avatar communiaa

Source string comment

Hello, Could someone clarify the sense of 'odd-length secret' in this string, please? Thank you.

3 years ago
User avatar btonasse

Source string comment

Thank you, redshiftzero. So I'm keeping the original translation.

3 years ago
User avatar kingu

Source string comment

And to (just about) everyone doing "Sentence: smallversal", it should be "Sentence: Bigversal", which is why doing the former in English, where both are allowed is considered harmful. Some style-guides say it has to be a complete sentence to do so, butbut.. Best avoided by any means necessary.

2 years ago
User avatar eloquence

Source string comment

As far as I can tell, this error will never be displayed to a user and this message can potentially be removed entirely, see https://github.com/freedomofpress/securedrop/issues/5385

9 months ago

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 43