Translation

Change Name and Admin Status
34/280
Context English Slovak State
Instance Configuration Nastavenie inštancie
Alerts Upozornenia
Send an encrypted email to verify if OSSEC alerts work correctly: Pre overenie fungovania OSSEC výstrah prosím pošlite zašifrovaný e-mail:
SEND TEST OSSEC ALERT POSLAŤ TESTOVACIE UPOZORNENIE OSSEC
Logo Image Obrázok loga
Here you can update the image displayed on the SecureDrop web interfaces: Tu môžete aktualizovať obrázok zobrazený vo webových rozhraniach SecureDrop:
Recommended size: 500px * 450px Odporúčaná veľkosť: 500px na 450px
UPDATE LOGO AKTUALIZOVAŤ LOGO
Submission Preferences Preferencie podania
Prevent sources from uploading documents. Sources will still be able to send messages. Zabráňte zdrojom v nahrávaní dokumentov. Zdroje budú stále môcť posielať správy.
UPDATE SUBMISSION PREFERENCES AKTUALIZOVAŤ PREFERENCIE PODANIA
The following file has been selected for <strong>permanent deletion</strong>: Nasledujúci súbor bol označený na <strong>permanentné vymazanie</strong>:
PERMANENTLY DELETE FILES VYMAZAŤ SÚBORY NAVŽDY
Return to the list of documents for {source_name}… Vrátiť sa na zoznam dokumentov od {source_name}…
Edit user "{user}" Upraviť používateľa „{user}“
Change Name and Admin Status Zmeniť meno and administračný stav
UPDATE AKTUALIZOVAŤ
Edit your account Upraviť svoj účet
Change Name Zmeniť meno
Reset Password Resetovať heslo
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop používa automaticky generované diceware heslá.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Vaše heslo sa zmení okamžite, preto si ho prosím uložte ešte pred stlačením tlačidla „Resetovať Heslo“.
Please enter your current password and two-factor code. Prosím zadajte svoje súčasné heslo a dvojfaktorový kód.
Current Password Súčasné heslo
Two-factor Code Dvojfaktorový kód
The user's password will be changed to: Heslo používateľa bude zmenené na:
Your password will be changed to: Vaše heslo bude zmenené na:
Reset Two-Factor Authentication Resetovať dvojfaktorovú autentifikáciu
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Ak boli používateľove údaje k dvojfaktorovému overovaniu stratené alebo kompromitované, môžete ich resetovať tu. <em>Najskôr sa však uistite, že daný používateľ je prítomný a pripravený nastaviť na zariadenie nové údaje k dvojfaktorovému overovaniu. V opačnom prípade prístup k účtu stratí.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Ak boli vaše údaje k dvojfaktorovému overovaniu stratené alebo kompromitované, alebo ak máte nové zariadenie, môžete si vaše údaje resetovať tu. <em>Najskôr sa však uistite, že ste pripravení nastaviť si vaše nové zariadenie, inak stratíte prístup k vašemu účtu.</em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. Pre resetovanie dvojfaktorovéj autentifikácie v mobilných aplikáciach, ako napríklad FreeOTP, vyberte prosím prvú možnosť. Pre bezpečnostné kľúče, ako napríklad YubiKey, vyberte druhú možnosť.

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Change Name and Admin Status
Zmeniť meno &amp;and administračný stav
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Change Name &amp;and Admin Status
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 130