Translation

You must select one or more items for deletion.
49/470
Context English Slovak State
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Musíte vybrať jednu či viac položiek na stiahnutie
You must select one or more items for deletion Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet bol aktualizovaný.
<b>Login failed.</b> <b>Prihlásenie zlyhalo.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Pred opakovaním prihlásenia prosím počkajte aspoň {num} sekundu.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Pred pokračovaním prosím počkajte na nový kód z mobilnej aplikácie, alebo bezpečnostného kľúča pre dvojfaktorovú autentifikáciu.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Nesprávny formát hesla: prosím zadávajte iba písmená A až F a čísla 0 až 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
The item has been deleted. Položka bola zmazaná.
No collections selected for deletion. Žiadne sady neboli vybrané na zmazanie.
The account and all data for {n} source have been deleted. Účet a všetky dáta pre {n} zdroj boli zmazané.
You must select one or more items for deletion. Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.
The files and messages have been deleted. Súbory a odpovede boli zmazané.
Name updated. Meno bolo aktualizované.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Zadané heslo je neplatné. Heslo nebolo zmenené.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Vyskytla sa chyba v dôsledku ktorej Vaše heslo nemuselo byť uložené správne. Aby ste predišli vymknutiu z účtu, mali by ste si heslo opäť zmeniť.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Heslo bolo zmenené. Nezabudnite si ho uložiť vo svojej KeePassX databáze. Nové heslo:
No unread submissions in selected collections. Vo vybratých sadách nie sú žiadne neprečítané podania.
Close Zavrieť
Cancel Zrušiť
starred icon ikona hviezdičky
unstarred icon ikona bez hviezdičky
1 doc 1 dokument
1 message 1 správa
download icon ikona sťahovania
1 unread 1 neprečítaná
When the account for a source is deleted: Ak je účet zdroja vymazaný:

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You must select one or more items for deletion.
Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.
a month ago
User avatar ViktoriaAndr

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You must select one or more items for deletion.
Žiadne sady neboli vybranéMusíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

No colYou must selecti ons selectede or more items for deletion.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 47