Translation

Sorry we haven't responded yet!
42/310
Context English Slovak State
GET STARTED ZAČAŤ
Return visit Vraciam sa
Already have a codename? Check for replies or submit something new. Už máte krycie meno? Skontrolujte odpovede alebo pošlite niečo nové.
Click the <img src="{icon}" alt="shield icon"> in the toolbar above Kliknite na <img src="{icon}" alt="ikonku štítu"> v paneli nástrojov vyššie
Select <strong>Advanced Security Settings</strong> Vyberte <strong>Rozšírené bezpečnostné nastavenia</strong>
Select <strong>Safest</strong> Vyberte <strong>Najbezpečnejšie</strong>
<a href="/">Refresh this page</a>, and you're done! <a href="/">Obnovte túto stránku</a> a to je všetko!
Enter Codename Zadať krycie meno
Enter your codename Zadajte svoje krycie meno
CANCEL ZRUŠIŤ
One more thing... Ešte posledná vec...
Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Tak sa vymažú dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
Remember, your codename is: Pamätajte, vaše krycie meno je:
Show Zobraziť
Hide Skryť
Sorry we haven't responded yet! Ospravedlňujeme sa, ešte sme neodpovedali!
Our SecureDrop recently experienced a surge of activity. For security reasons, the creation of a two-way communication channel was delayed until you checked in again. Náš SecureDrop zaznamenal zvýšenú aktivitu. Z bezpečnostných dôvodov bolo vytvorenie obojsmerného komunikačného kanála odložené až do vašeho ďalšieho prihlásenia.
Please rest assured that we were able to download your submission, and check back again later for a reply. Vaše podanie sa nám podarilo stiahnuť, prosím skontrolujte si našu odpoveď neskôr.
Submit Files or Messages Odovzdať súbory alebo správy
You can submit any kind of file, a message, or both. Môžete nahrať akýkoľvek typ súboru, správu, alebo oboje.
Submit Messages Odoslať správy
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje súbory a správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>. Súbory a správy sú šifrované pri prijatí do SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Dozvedieť sa viac</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximálna veľkosť uploadu: 500 MB
Read Replies Prečítať si odpovede
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Dostali ste odpoveď. Aby sme ochránili vašu identitu v prípade že by sa niekto dozvedel vaše krycie meno, zmažte prosím všetky odpovede v momente keď ich už nebudete potrebovať. Vďaka tomu budeme taktiež vedieť, že ste si našu odpoveď prečítali. Môžete odpovedať podaním nových súborov a správ vyššie.
Delete this reply? Zmazať túto odpoveď?
DELETE ALL REPLIES ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE
Are you finished with the replies? Máte odpovede prečítané?
YES, DELETE ALL REPLIES ÁNO, ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE

Loading…

User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry we haven't responded yet!
Ospravedlňujeme sa, ešte sme neodpovedali!
4 months ago
User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry we haven't responded yet!
Ospravedlňujeme sa, ešte sme neodpovedali!
a year ago
User avatar 1000101

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry we haven't responded yet!
Ospravedlňujeme sa, za to, že sme ešte sme neodpovedali!
a year ago
User avatar oweb

New translation

SecureDrop / SecureDropSlovak

Sorry we haven't responded yet!
Ospravedlňujeme sa za to, že sme ešte sme neodpovedali!
a year ago
Browse all component changes
User avatar AO_Localization_Lab

Resolved comment

The exclamation mark is superfluous here. http://guidetogrammar.org/grammar/marks/exclamation.htm

a year ago
User avatar eloquence

Resolved comment

That's an intentional design choice in this case, to make the message less formal and more friendly.

7 months ago
User avatar AO_Localization_Lab

Source string comment

@eloquence Thank you for your answer. It seems you are set not to follow regular writing rules.

7 months ago
User avatar eloquence

Source string comment

@AOLocalizationLab.:The website you linked to merely makes the point that exclamation marks are rarely used in academic writing, which this is not; it's what the website calls an "emphatic declaration" in the context of UI copy. "Sorry." "Sorry!" and "Sorry" all have a different emotional tone in English, and sometimes we may choose one over the other, depending on the tone that seems most appropriate in a given context. But I don't think it's a huge deal either way, so if others also prefer "Sorry." in this context, I'd be happy to change it.

7 months ago

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 259