Translation

Singular
The item has been deleted.
Plural
{num} items have been deleted.
21/260
27/260
30/260

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

Context English Slovak State
This field is required. Toto pole je povinné.
You cannot send an empty reply. Nemôžete poslať prázdnu odpoveď.
File required. Súbor je povinný.
You can only upload PNG image files. Môžete nahrať iba obrázky vo formáte PNG.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Nastala neočakávaná chyba! Prosím informujte administrátora.
Your reply has been stored. Vaša odpoveď bola uložená.
You must select one or more items for download Musíte vybrať jednu či viac položiek na stiahnutie
You must select one or more items for deletion Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie
No unread submissions for this source. Žiadne neprečítané podania od tohto zdroja.
Account updated. Účet bol aktualizovaný.
<b>Login failed.</b> <b>Prihlásenie zlyhalo.</b>
Please wait at least {num} second before logging in again. Pred opakovaním prihlásenia prosím počkajte aspoň {num} sekundu.
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Pred pokračovaním prosím počkajte na nový kód z mobilnej aplikácie, alebo bezpečnostného kľúča pre dvojfaktorovú autentifikáciu.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Nesprávny formát hesla: prosím zadávajte iba písmená A až F a čísla 0 až 9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Nesprávny formát hesla: nepárna dĺžka hesla. Spravili ste preklep?
The item has been deleted. Položka bola zmazaná.
No collections selected for deletion. Žiadne sady neboli vybrané na zmazanie.
The account and all data for {n} source have been deleted. Účet a všetky dáta pre {n} zdroj boli zmazané.
You must select one or more items for deletion. Musíte vybrať jednu či viac položiek na zmazanie.
The files and messages have been deleted. Súbory a odpovede boli zmazané.
Name updated. Meno bolo aktualizované.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Zadané heslo je neplatné. Heslo nebolo zmenené.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Vyskytla sa chyba v dôsledku ktorej Vaše heslo nemuselo byť uložené správne. Aby ste predišli vymknutiu z účtu, mali by ste si heslo opäť zmeniť.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Heslo bolo zmenené. Nezabudnite si ho uložiť vo svojej KeePassX databáze. Nové heslo:
No unread submissions in selected collections. Vo vybratých sadách nie sú žiadne neprečítané podania.
Close Zavrieť
Cancel Zrušiť
starred icon ikona hviezdičky
unstarred icon ikona bez hviezdičky
1 doc 1 dokument
1 message 1 správa

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
The item has been deleted.
Plural
{num} items have been deleted.
One
Položka bola zmazaná.
Few
{num} položky boli zmazané.
Other
{num} položiek bolo zmazaných.
a month ago
User avatar ViktoriaAndr

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
The item has been deleted.
Plural
{num} items have been deleted.
One
Všetky odpovedePoložka bolia zmazanéá.
Few
Všetky odpovede{num} položky boli zmazané.
Other
Všetky odpovede{num} položiek bolio zmazanéých.
a month ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

Singular
All repliesThe item haves been deleted.
Plural
{num} items have been deleted.
a month ago
Browse all component changes
User avatar byeskille

Source string comment

As there is no screenshot for this string: Is there a change in the use of this string explaining the change from reply/replies to the more generic item? Item without a screenshot is a bit hard to translate.

a month ago
User avatar rmol

Source string comment

Hi @byeskille. I think this one used to say submission(s); it was changed as part of the safe deletion work, because the consensus during UX discussions was that "submission" was SecureDrop jargon.

Sorry about the lack of screenshots for this new functionality; I'm hoping to get some uploaded soon.

a month ago
User avatar rmol

Source string comment

Also, the message is shown when a journalist deletes anything under a source collection, so "items" covers replies as well.

a month ago
User avatar byeskille

Source string comment

OK, then I understand the use of item(s), but I see the codebase still contain several places where submission(s) is still used. So not very consistent use of terms now.

a month ago
User avatar rmol

Source string comment

Yes, unfortunately. We are thinking of coordinating a spring cleaning toward the end of this month, to address all the suggestions here in Weblate, cross-check terminology like this, and update the glossaries. If you'd like to be involved, let me or @ekcnl know, or if you just want to flag inconsistencies in comments like this as you notice them, that would be very helpful.

a month ago

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Flags
python-brace-format, python-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 44