Translation

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
267/2580
Context English Slovak State
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your files and messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Files are encrypted as they are received by SecureDrop. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje súbory a správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>. Súbory a správy sú šifrované pri prijatí do SecureDrop.
If you are already familiar with GPG, you can optionally encrypt your messages with our <a href="{url}" class="text-link">public key</a> before submission. Ak viete narábať s GPG, môžete svoje správy zašifrovať ešte pred podaním naším <a href="{url}" class="text-link">verejným kľučom</a>.
<a href="{url}" class="text-link">Learn more</a>. <a href="{url}" class="text-link">Dozvedieť sa viac</a>.
Maximum upload size: 500 MB Maximálna veľkosť uploadu: 500 MB
Read Replies Prečítať si odpovede
You have received a reply. To protect your identity in the unlikely event someone learns your codename, please delete all replies when you're done with them. This also lets us know that you are aware of our reply. You can respond by submitting new files and messages above. Dostali ste odpoveď. Aby sme ochránili vašu identitu v prípade že by sa niekto dozvedel vaše krycie meno, zmažte prosím všetky odpovede v momente keď ich už nebudete potrebovať. Vďaka tomu budeme taktiež vedieť, že ste si našu odpoveď prečítali. Môžete odpovedať podaním nových súborov a správ vyššie.
Delete this reply? Zmazať túto odpoveď?
DELETE ALL REPLIES ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE
Are you finished with the replies? Máte odpovede prečítané?
YES, DELETE ALL REPLIES ÁNO, ZMAZAŤ VŠETKY ODPOVEDE
NO, NOT YET NIE, EŠTE NIE
— No Messages — — Žiadne správy —
Page not found Stránka nebola nájdená
Sorry, we couldn't locate what you requested. Prepáčte, nemohli sme nájsť vašu požiadavku.
Important Dôležité
You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device. Boli ste odhlásení z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. To vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
Why is there a warning about Tor2Web? Prečo je tu upozornenie o Tor2Web?
Using Tor2Web to connect to SecureDrop will not protect your anonymity. Používanie Tor2Web na pripojenie k SecureDrop neochráni vašu anonymitu.
It could be possible for anyone monitoring your Internet traffic (your government, your Internet provider), to identify you. Ktokoľvek moniturujúci vašu internetovú komunikáciu (vláda, poskytovateľ pripojenia) vás môže identifikovať.
We <strong>strongly advise</strong> you to use the <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser</a> instead. <strong>Odporúčame</strong>použiť <a href="www.torproject.org/projects/torbrowser.html">prehliadač Tor</a>.
You Should Use Tor Browser Odporúčame použiť prehliadač Tor
If you are not using Tor Browser, you <strong>may not be anonymous</strong>. Ak nepoužívate prehliadač Tor, <strong>riskujete svoju anonymitu</strong>.
If you want to submit information to SecureDrop, we <strong>strongly advise you</strong> to install Tor Browser and use it to access our site safely and anonymously. Ak chcete poslať informácie do SecureDrop <strong>odporúčame</strong> nainštalovať prehliadač Tor a používať ho na bezpečný a anonymný prístup k našim stránkam.
Copy and paste the following address into your browser and follow the instructions to download and install Tor Browser: Skopírujte a vložte nasledujúcu adresu do svojho prehliadača a postupujte podľa inštrukcií na stiahnutie a nainštalovanie prehliadača Tor:
If there is a chance that downloading Tor Browser raises suspicion and your mail provider is less likely to be monitored, you can send a mail to <pre>gettor@torproject.org</pre> and a bot will answer with instructions. Ak je tu šanca, že sťahovaním prehliadača Tor vzbudíte podozrenie, ale váš mailový poskytovateľ zrejme nie je monitorovaný, môžete poslať správu na adresu <pre>gettor@torproject.org</pre> a obdržíte automatickú odpoveď s inštrukciami.
Why download the team's public key? Prečo si stiahnuť verejný kľúč tímu?
SecureDrop encrypts files and messages after they are submitted. Encrypting messages and files before submission can provide an extra layer of security before your data reaches the SecureDrop server. SecureDrop šifruje súbory a správy až po ich podaní. Šifrovanie správ a súborov pred podaním môže pridať dodatočnú vrstvu bezpečnosti predtým, než sa vaše dáta dostanú na server SecureDrop.
If you are already familiar with the GPG encryption software, you may wish to encrypt your submissions yourself. To do so: Ak ovládate prácu s GPG, môžete si zašifrovať svoje podanie sami. Ak to chcete, spravte nasledujúce:
<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Stiahnuť</a> verejný kľúč. Bude uložený do súboru s názvom:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
Import it into your GPG keyring. Importovať ho do GPG kľúčenky.
If you are using <a href="{url}">Tails</a>, you can double-click the <code>.asc</code> file you just downloaded and it will be automatically imported to your keyring. Ak používate <a href="{url}">Tails</a>, môžete dvojkliknúť na <code>.asc</code> súbor, ktorý ste si práve stiahli a okamžite bude pridaný na vašu kľúčenku.

Loading…

User avatar 1000101

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/áí z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. To vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
a month ago
User avatar rmol

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. To vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
2 months ago
User avatar hroshik

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto z vymaže dáta o aktivite Tor prehliadača na tomto zariadení.
2 months ago
User avatar ekcnl

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor Browser's toolbar before moving on. This will clear your Tor Browser activity data on this device.
Boli ste odhlásený/á z dôvodu nečinnosti. Skôr než budete pokračovať, kliknite na ikonu <img src={icon} alt="ikona metly" width="16" height="16">&nbsp;<strong>Nová identita</strong> na lište prehliadača Tor. Toto zmaže dáta o aktivite Tor prehlidača na tomto zariadení.
6 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSlovak

You were logged out due to inactivity. Click the <img src={icon} alt="broom icon" width="16" height="16">&nbsp;<strong>New Identity</strong> button in your Tor bBrowser's toolbar before moving on. This will clear your Tor bBrowser activity data on this device.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
securedrop/translations/sk/LC_MESSAGES/messages.po, string 280