Translation

Filter by codename
19/180
Context English Swedish State
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Ifall tvåfaktorsautentiseringens lösen har förlorats eller utsatts för en säkerhetsrisk, eller ifall du börjar använda en ny enhet kan du återställa dina lösen här. <em> Ifall du gör detta måste du vara redo att konfigurera din nya enhet, annars kommer du att låsas ut från ditt konto. </em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. För att återställa tvåfaktorsautentisering för mobilapplikationer som FreeOTP, välj det första alternativet. För säkerhetsnycklar som Yubikey, välj det andra.
Reset two-factor authentication for mobile apps, such as FreeOTP Återställ tvåfaktorsautentisering för mobilappar, som t.ex FreeOTP
RESET MOBILE APP CREDENTIALS ÅTERSTÄLL AUTHENTISERINGS-APP
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Nollställ tvåfaktorsautentisering för säkerhetsnyckler som t.ex YubiKey
RESET SECURITY KEY CREDENTIALS ÅTERSTÄLL SÄKERHETSNYCKELSUPPGIFTER
info icon Info
Thanks! Tack!
SecureDrop will generate a secure encryption key for this source the next time that they log in. Once the key has been generated, a reply box will appear under their collection of documents. You can use this box to write encrypted replies to them. SecureDrop kommer att generera en säker krypteringsnyckel för den här källan nästa gång den loggar in. När nyckeln har genererats kommer en svarsruta att dyka upp under dokumentsamlingen. Du kan använda rutan till att skriva krypterade svar.
Continue to the list of documents for {codename}... Fortsätt till listan med dokument för {codename}...
Download Unread Ladda ned olästa
Download Ladda ned
Star Stjärnmärk
Un-star Ta bort stjärnmärkning
No documents have been submitted! Inga dokument har lämnats in!
Filter by codename Filtrera på kodnamn
Select All Välj alla
Select Unread Markera olästa
Select None Markera inga
Are you sure you want to delete the user {username}? Är du säker på att du vill ta bort användaren {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Är du säker att du vill återställa tvåfaktorsautentiseringen för {username}?
Sources selected: Källor valda:
Login to access the journalist interface Logga in för att få tillgång till journalistgränssnittet
Password Lösenord
Show password Visa lösenord
LOG IN LOGGA IN
<strong>WARNING:&nbsp;</strong> You appear to be using Tor2Web. This <strong>&nbsp;does not&nbsp;</strong> provide anonymity. <a href="{url}">Why is this dangerous?</a> <strong>VARNING:&nbsp;</strong>Du verkar använda Tor2Web. Det gör dig <strong>&nbsp; inte &nbsp;</strong>anonym. <a href="{url}"> Varför är det farligt?</a>
Field must be between 1 and {max_codename_len} characters long. Fältet måste innehålla mellan 1 och {max_codename_len} tecken.
Invalid input. Ogiltigt innehåll.
Write a message. Skriv ett meddelande.
Message text too long. Meddelandet är för långt.

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Filter by codename
Filtrera på kodnamn
2 months ago
User avatar jonas.waga

Translation changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

Filter by codename
fFiltrera på kodnamn
2 months ago
User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropSwedish

fFilter by codename
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 193