Translation

This is the alternative text for an "info" icon.

info icon
4/100
Context English Swedish State
SecureDrop uses automatically generated diceware passwords. SecureDrop använder automatiskt genererade Diceware-lösenord.
Your password will be changed immediately, so you will need to save it before pressing the "Reset Password" button. Ditt lösenord kommer att återställas omedelbart, så du behöver spara det innan du klickar "Återställ lösenord" -knappen.
Please enter your current password and two-factor code. Var snäll och ange ditt nuvarande lösenord och tvåfaktorsautentiseringskod.
Current Password Nuvarande lösenord
Two-factor Code Tvåfaktorsautentiseringskod
The user's password will be changed to: Användarens lösenord kommer att ändras till:
Your password will be changed to: Ditt lösenord kommer att ändras till:
Reset Two-Factor Authentication Återställ tvåfaktorsautentisering
If a user's two-factor authentication credentials have been lost or compromised, you can reset them here. <em>If you do this, make sure the user is present and ready to set up their device with the new two-factor credentials. Otherwise, they will be locked out of their account.</em> Om användarens lösenord med tvåfaktorsautentisering har förlorats eller utsatts för en säkerhetsrisk så kan du återställa det här. <em>Ifall du gör det, försäkra dig om att användaren är närvarande och kan skapa en ny tvåfaktorsautentisering. Annars kommer användaren att bli utelåst från sitt konto.</em>
If your two-factor authentication credentials have been lost or compromised, or you got a new device, you can reset your credentials here. <em>If you do this, make sure you are ready to set up your new device, otherwise you will be locked out of your account.</em> Ifall tvåfaktorsautentiseringens lösen har förlorats eller utsatts för en säkerhetsrisk, eller ifall du börjar använda en ny enhet kan du återställa dina lösen här. <em> Ifall du gör detta måste du vara redo att konfigurera din nya enhet, annars kommer du att låsas ut från ditt konto. </em>
To reset two-factor authentication for mobile apps such as FreeOTP, choose the first option. For security keys like the YubiKey, choose the second one. För att återställa tvåfaktorsautentisering för mobilapplikationer som FreeOTP, välj det första alternativet. För säkerhetsnycklar som Yubikey, välj det andra.
Reset two-factor authentication for mobile apps, such as FreeOTP Återställ tvåfaktorsautentisering för mobilappar, som t.ex FreeOTP
RESET MOBILE APP CREDENTIALS ÅTERSTÄLL AUTHENTISERINGS-APP
Reset two-factor authentication for security keys, like a YubiKey Nollställ tvåfaktorsautentisering för säkerhetsnyckler som t.ex YubiKey
RESET SECURITY KEY CREDENTIALS ÅTERSTÄLL SÄKERHETSNYCKELSUPPGIFTER
info icon Info
Thanks! Tack!
SecureDrop will generate a secure encryption key for this source the next time that they log in. Once the key has been generated, a reply box will appear under their collection of documents. You can use this box to write encrypted replies to them. SecureDrop kommer att generera en säker krypteringsnyckel för den här källan nästa gång den loggar in. När nyckeln har genererats kommer en svarsruta att dyka upp under dokumentsamlingen. Du kan använda rutan till att skriva krypterade svar.
Continue to the list of documents for {codename}... Fortsätt till listan med dokument för {codename}...
Download Unread Ladda ned olästa
Download Ladda ned
Star Stjärnmärk
Un-star Ta bort stjärnmärkning
No documents have been submitted! Inga dokument har lämnats in!
Filter by codename Filtrera på kodnamn
Select All Välj alla
Select Unread Markera olästa
Select None Markera inga
Are you sure you want to delete the user {username}? Är du säker på att du vill ta bort användaren {username}?
Are you sure you want to reset two-factor authentication for {username}? Är du säker att du vill återställa tvåfaktorsautentiseringen för {username}?
Sources selected: Källor valda:

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

info icon
Info
2 months ago
User avatar jonas.waga

New translation

SecureDrop / SecureDropSwedish

info icon
Info
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Explanation

This is the alternative text for an "info" icon.

Labels
alt text
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 184