Translation

This is alternative text for the star icon used to indicate sources starred by journalists, when a given source has been starred.

starred icon
11/120
Context English Swedish State
Please wait for a new code from your two-factor mobile app or security key before trying again. Var snäll och vänta på en ny kod från din tvåfaktor-app eller säkerhetsnyckel innan du försöker på nytt.
Invalid secret format: please only submit letters A-F and numbers 0-9. Ogiltigt format i hemlighet: vänligen använd endast bokstäverna A-F och siffrorna 0-9.
Invalid secret format: odd-length secret. Did you mistype the secret? Ogiltigt format i hemlighet: ojämn längd. Skrev du fel?
The item has been deleted. Meddelandet har raderats.
No collections selected for deletion. Inga samlingar har markerats för radering.
The account and all data for {n} source have been deleted. Kontot och all data för {n} källa har raderats.
You must select one or more items for deletion. Du måste välja ett eller flera meddelanden för radering.
The files and messages have been deleted. Filer och meddelanden har raderats.
Name updated. Namn uppdaterat.
The password you submitted is invalid. Password not changed. Lösenordet du angav är ogiltigt! Lösenordet har inte ändrats.
There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again. Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utelåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
Password updated. Don't forget to save it in your KeePassX database. New password: Lösenord uppdaterat. Glöm inte att spara det i din KeePassX databas. Det nya lösenordet är:
No unread submissions in selected collections. Inga olästa inlämningar i valda samlingar.
Close Stäng
Cancel Avbryt
starred icon Stjärnmärkt
unstarred icon Ta bort stjärnmärkning
1 doc 1 dokument
1 message 1 meddelande
download icon Ladda ned
1 unread 1 oläst
When the account for a source is deleted: När kontot för en källa raderas:
The source will no longer be able to log in with their codename. Kommer källan inte längre kunna logga in med sitt kodnamn.
You will not be able to send them replies. Du kommer inte kunna skicka källan något svar.
All files and messages from that source will also be destroyed. Alla filer och meddelanden från den källan kommer också att raderas.
Are you sure this is what you want? Är du säker på att detta är det du vill?
Yes, Delete Selected Source Accounts Ja, radera den markerade källan
What would you like to delete? Vad vill du radera?
Files and Messages Filer och meddelanden
Source Accounts Källor
Change Secret Ändra hemlighet

Loading…

User avatar jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

starred icon
Stjärnmärkt
2 months ago
User avatar jonas.waga

New translation

SecureDrop / SecureDropSwedish

starred icon
Stjärnmärkt
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Explanation

This is alternative text for the star icon used to indicate sources starred by journalists, when a given source has been starred.

Labels
alt text
Flags
python-brace-format, python-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po, string 56