Translation

No collections selected.
32/240
Context English Turkish State
Incorrect password or two-factor code. Parola ya da iki aşamalı kimlik doğrulama kodu hatalı.
Your two-factor credentials have been reset successfully. İki aşamalı kimlik doğrulama bilgileriniz sıfırlandı.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. İki aşamalı kimlik doğrulama kodu doğrulanırken bir sorun çıktı. Lütfen yeniden deneyin.
Image updated. Görüntü güncellendi.
Preferences saved. Tercihler kaydedildi.
Preferences not updated. Tercihler güncellenmedi.
Failed to update organization name. Kuruluş ismi güncellemesi başarısız oldu.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Otomatik üretilen parolada bir sorun var. Kullanıcı eklenemedi. Lütfen yeniden deneyin.
Username "{user}" already taken. "{user}" kullanıcı adı başkası tarafından kullanılıyor.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Bu kullanıcı veritabanına kaydedilirken bir sorun çıktı. Lütfen yöneticinizi bilgilendirin.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully. "{user}" kullanıcısı için iki aşamalı kimlik doğrulama kodu doğrulandı.
Name not updated: {} Ad güncellenmedi: {}
Deleted user '{user}'. '{user}' kullanıcısı silindi.
Test alert sent. Please check your email. Deneme uyarısı gönderildi. Lütfen e-postanızı denetleyin.
{source_name}'s collection deleted. {source_name} derlemeleri silindi.
No collections selected. Herhangi bir derleme seçilmemiş.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs. İndirme işleminiz bir dosya bulunamadığı için başarısız oldu. Bir yönetici sistem ve izleme günlüklerinde sorunla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir.
Only admins can access this page. Bu sayfaya yalnızca yöneticiler erişebilir.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. HOTP parolaları 40 karakter uzunluğundadır - sadece {num} karakter yazdınız.
Must be at least {num} character long. En az {num} karakter uzunluğunda olmalıdır.
Cannot be longer than {num} character. En fazla {num} karakter yazılabilir.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software. Bu kullanıcı adı geçersiz, çünkü yazılım tarafından içsel olarak kullanıma tahsis edilmiştir.
This field is required. Bu alanın doldurulması zorunludur.
You cannot send an empty reply. Boş bir yanıt gönderemezsiniz.
File required. Dosya gerekli.
You can only upload PNG image files. Yalnız PNG biçiminde görsel dosyaları yükleyebilirsiniz.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Beklenmeyen bir sorun çıktı! Lütfen sistem yöneticinizi bilgilendirin.
Thanks. Your reply has been stored. Teşekkürler. Yanıtınız kaydedildi.
No collections selected for download. İndirilecek bir derleme seçilmemiş.
No collections selected for deletion. Silinecek bir derleme seçilmemiş.
No unread submissions for this source. Bu kaynağın okunmamış gönderimi yok.

Loading…

User avatar vgezer

Translation approved

SecureDrop / SecureDropTurkish

No collections selected.
Herhangi bir derleme seçilmemiş.
a year ago
User avatar vgezer

Suggestion accepted

SecureDrop / SecureDropTurkish

No collections selected.
Herhangi bir derleme seçilmedimiş.
a year ago
User avatar kayazeren

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropTurkish

No collections selected.
Herhangi bir derleme seçilmemiş.
2 years ago
User avatar vgezer

Translation changed

SecureDrop / SecureDropTurkish

No collections selected.
Herhangi bir derleme seçilmedi.
3 years ago
User avatar tekrei

New translation

SecureDrop / SecureDropTurkish

No collections selected.
Herhangi bir derleme seçilmedi.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format, python-format
Source string location
journalist_app/col.py:75
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
securedrop/translations/tr/LC_MESSAGES/messages.po, string 20