Translation

{source_name}'s collection deleted.
{source_name}'s collection deleted.
43/350
Context English Vietnamese State
SecureDrop
Incorrect password or two-factor code. Mật khẩu không chính xác hoặc cần mật khẩu lần hai.
Your two-factor credentials have been reset successfully.
There was a problem verifying the two-factor code. Please try again. Lỗi đã xảy ra với mật khẩu tự động tạo. Người dùng chưa được lập. Hãy thử lại.
Image updated. Hình ảnh đã được cập nhật.
Preferences saved.
Preferences not updated.
Failed to update organization name.
There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again. Lỗi đã xảy ra với mật khẩu tự động tạo. Người dùng chưa được lập. Hãy thử lại.
Username "{user}" already taken. Người dùng "{user}" đã được sử dụng.
An error occurred saving this user to the database. Please inform your admin. Lỗi đã xảy ra trong quá trình lưu người dùng vào cơ sở dữ liệu. Hãy thông báo cho người quản trị.
The two-factor code for user "{user}" was verified successfully.
Name not updated: {}
Deleted user '{user}'. Xóa người dùng '{user}'
Test alert sent. Please check your email. Tin nhắn báo động thử đã được gửi. Vui lòng kiểm tra email.
{source_name}'s collection deleted. Cơ sở dữ liệu của {source_name} đã được xóa
No collections selected. Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn.
Your download failed because a file could not be found. An admin can find more information in the system and monitoring logs.
Only admins can access this page. Chỉ có những nhà quản trị mới có thể truy cập trang này.
HOTP secrets are 40 characters long - you have entered {num}. Trường nhập phải bao gồm 40 kí tự nhưng có {num}.
Must be at least {num} character long. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
Cannot be longer than {num} character. Trường nhập phải bao gồm ít nhất {num} kí.
This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
This field is required. Trường nhập này bắt buộc.
You cannot send an empty reply. Bạn không thể gửi một câu trả lời trống.
File required. Trường nhập bắt buộc.
You can only upload PNG image files.
An unexpected error occurred! Please inform your admin. Lỗi không lường trước đã xảy ra! Vui lòng báo cho nhà quản trị.
Thanks. Your reply has been stored. Cảm ơn bạn. Câu trả lời của bạn đã được lưu.
No collections selected for download. Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để tải về.
No collections selected for deletion. Không có cơ sở dữ liệu nào được chọn để xóa.

Loading…

User avatar None

Source string changed

SecureDrop / SecureDropVietnamese

{source_name}'s collection deleted.
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
journalist_app/col.py:64
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
securedrop/translations/vi/LC_MESSAGES/messages.po, string 19